wrz 30 2014

IX edycja konkursu Verba Veritatis na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu

Lokalizacja: Polska,

Patronat Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Ruszyła IX edycja konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu, organizowana przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych oraz Akademię Leona Koźmińskiego.

 Celem Konkursu jest inspirowanie do budowania kapitału społecznego poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i kompetencji w zakresie etyki biznesu, ładu korporacyjnego i społecznej odpowiedzialności biznesu. Konkurs ma pomóc w zachęcaniu młodych osób, które właśnie wkraczają do polskiej gospodarki jako pracownicy czy przedsiębiorcy do praktykowania postaw etycznych, odpowiedzialnych i zgodnych z zasadami biznesu społecznie odpowiedzialnego.

Do udziału zapraszamy absolwentów szkół wyższych państwowych oraz niepaństwowych w całej Polsce. Konkursem objęte są prace obronione nie wcześniej niż w 2010 roku, zarówno licencjackie, magisterskie, doktorskie, jak i podyplomowe. Dla zwycięzców przewidziane zostały nagrody pieniężne o łącznej wartości 5.000 zł.

Zakres tematyczny Konkursu:

– etyka biznesu

– zagadnienia etyczne w ekonomii teorii zarządzania i naukach pokrewnych

– społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

– ład korporacyjny

– innowacyjność społeczna w gospodarce

– dobre praktyki na rynku finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem rynku consumer finance

– przeciwdziałanie nadużyciom gospodarczym (compliance)

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać wypełniony formularz zgłoszeniowy (do pobrania), dokument potwierdzający obronę pracy (zaświadczenie o ukończeniu studiów lub skan dyplomu), egzemplarz zgłaszanej pracy w formacie DOC lub PDF oraz streszczenie pracy.
Komplet dokumentów należy przesłać drogą elektroniczną na email: konkurs@kpf.pl oraz pocztą tradycyjną (oryginał formularza, zaświadczenie, nośnik CD zawierający pracę i streszczenie) na adres Biura KPF:

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, ul. Długie Pobrzeże 30, 80-888 Gdańsk, z dopiskiem VERBA VERITATIS

Termin przyjmowania zgłoszeń: 30 września 2014 roku (liczy się data wpływu zgłoszenia do Biura KPF, nie data wysyłki). Szczegółowe informacje, w tym regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej www.kpf.pl. Z organizatorami konkursu można się również kontaktować drogą mailową pod adres konkurs@kpf.pl.

Konkurs został objęty patronatem honorowym Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Ministerstwa Gospodarki oraz patronatem medialnym portalu Odpowiedzialnybiznes.pl.

Źródło: informacja prasowa