lis 20 2007

Europa różna, ale czy równa?

Lokalizacja: Polska,

Konferencja organizowana w ramach Europejskiego Roku Równych Szans dla Wszystkich. 20 listopada 2007, godz. 16.30-20.00 Centrum Konferencyjne Zielna, ul. Zielna 37, Warszawa.

Unia Europejska dąży do zbudowania społeczeństwa opartego na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz równości kobiet i mężczyzn. Od kilkudziesięciu lat, między innymi za sprawą ruchów działających na rzecz praw kobiet i mniejszości, wzmacniano ustawodawstwo unijne chroniące przed dyskryminacją, wprowadzając odrębne dyrektywy w tym zakresie.

Tymczasem można zaobserwować rozbieżności między prawnym systemem ochrony wartości deklarowanych w dokumentach unijnych a faktyczną sytuacją w różnych państwach członkowskich UE. Mimo progresywnego ustawodawstwa takie zjawiska jak dyskryminacja kobiet, homofobia, rasizm, ksenofobia, antysemityzm, nietolerancja wobec osób należących do różnych mniejszości i wobec migrantów nadal są obecne w Europie. Jak wynika z najnowszego raportu Europejskiej Agencji Praw Podstawowych z 2007 roku, nie zmieniły się także w odniesieniu do tych zagadnień postawy społeczne.

Unia nie radzi sobie z wyzwaniami współczesnego świata. Uczucia nacjonalistyczne i ksenofobiczne nasilają się zarówno w nowych, jak i starych państwach UE. Mimo inicjatyw podejmowanych na szczeblu UE, mających zapewnić większą ochronę przed dyskryminacją, takich jak powołanie Europejskiej Agencji Praw Podstawowych czy Europejskiego Instytutu ds. Równości Płci, ochrona tych wartości nie jest priorytetem dla rządów krajowych. Jednocześnie paradoksalnie, politycy konserwatywni – oponując przeciwko wartościom promowanym w UE – wykorzystują środki unijne do promowania idei sprzecznych z deklarowanymi w unijnych dokumentach.

Wydaje się, że dotychczasowa strategia działania Unii Europejskiej i wypracowane instrumenty nie wystarczają do efektywnego wdrożenia propagowanych wartości. Nie niwelują napięć na szczeblu krajowym między deklarowanym konserwatyzmem decydentów politycznych a unijnym systemem. Czy Europa pozostanie bezradna wobec odśrodkowych, wstecznych tendencji w niektórych krajach członkowskich, kwestionujących zasadność polityki poszanowania różnorodności i respektowania praw mniejszości?

Celem konferencji jest analiza skuteczności instrumentów unijnych służących ochronie wartości deklarowanych przez UE, ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiego Roku Równych Szans dla Wszystkich. Zaproszeni przedstawiciele i przedstawicielki instytucji unijnych, think tanków i organizacji społecznych podejmą próbę wypracowania modelu gwarantującego większą skuteczność i uwzględniającego wyzwania współczesności, przed jakimi stoi Unia Europejska, a także możliwość zbudowania międzyśrodowiskowej koalicji.

PROGRAM KONFERENCJI:

16.30 – 16.40 – Powitanie: Agnieszka Rochon, dyrektorka Przedstawicielstwa Fundacji im. Heinricha Bölla

16.40 – 18.15 – Europa bez szans na równość?

Zagadnienia do dyskusji:

 • Czy Unia Europejska ma szansę pozostać modelem społeczeństwa otwartego, które chroni i propaguje wolność jednostki, zapewnia ochronę przed dyskryminacją i równe szanse wszystkim obywatelkom i obywatelom?
 • Jak przeciwdziałać wstecznym tendencjom, kwestionującym zasadność polityki poszanowania różnorodności i respektowania praw mniejszości?
 • Jak w związku z kryzysem multikulturowości zapewnić przedstawicielkom i przedstawicielom różnych kultur warunki pozwalające im być pełnoprawnymi obywatelami i obywatelkami? Jakie są inne rozwiązania, które pozwolą realizować w praktyce zasadę różnorodności?
 • Jak dodatkowo można wzmocnić unijne instrumenty ochrony przed dyskryminacją? Jakie są możliwe potencjalne sojusze i koalicje na szczeblu europejskim?
 • W jaki sposób Unia Europejska może stymulować wolę polityczną państw członkowskich do aktywniejszego podejmowania działań w tym obszarze?

Panelistki/ paneliści:

 • Gabriela Hrabanova – Open Society Institute – Republika Czeska, członkini Komitetu Sterującego Dekady Romów
 • Therese Murphy, członkini ZarząduEuropean Women’s Lobby
 • Prof. Ireneusz Krzemiński – Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski

Moderacja: Adam Leszczyński, „Gazeta Wyborcza”

18.15 – 18.30 – przerwa na kawę

18.30 – 20.00 – Różnorodność wobec homogeniczności

Zagadnienia do dyskusji:

 • Jak niwelować napięcia wynikające z tradycyjnej homogeniczności społeczeństw w nowych państwach członkowskich i przemian społecznych zmierzających w kierunku większej różnorodności?
 • W jaki sposób Europejski Rok Równych Szans dla Wszystkich przyczynił się do podniesienia świadomości w zakresie prawa do równości i niedyskryminacji, poszanowania różnorodności?
 • Jakie bariery leżą u podstaw nierównego traktowania obywateli i obywatelek odmiennych kultur, migrantów i migrantek. Czy należy i wystarczy niwelować tylko różnice kulturowe, żeby zapewnić równość wszystkim obywatelkom i obywatelom UE?
 • Jak zapewnić równy status kobietom i mężczyznom wywodzącym się z różnych środowisk?
 • Jakie są potencjalne sojusze i możliwości współpracy między różnymi środowiskami na szczeblu krajowym, by Europa stała się faktycznie przestrzenią równych szans?

Paneliści/ panelistki:

 • Dr Iris Koall – Women’s Studies Uniwersytet w Dortmund
 • Konstanty Gebert – publicysta, „Gazeta Wyborcza”
 • Prof. Magdalena Środa – Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, była pełnomocniczka rządu ds. równego statusu kobiet i mężczyzn

Moderacja: Piotr Szumlewicz, portal lewica pl

Konferencja odbędzie się w jęz. polskim, niemieckim i angielskim z tłumaczeniem symultanicznym.

20.00-21.00 – poczęstunek