wrz 22 2010

Elastycznie i odpowiedzialnie – promocja dobrych praktyk w województwie śląskim

Lokalizacja: Polska,

30 września w Katowicach odbędzie się konferencja regionalna otwierająca realizację projektu „Elastycznie i odpowiedzialnie – promocja dobrych praktyk w województwie śląskim”.

Projekt realizowany jest przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, Region Śląsko-Dąbrowski NSZZ „Solidarność” oraz Radę OPZZ Województwa Śląskiego. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (poddziałanie 8.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), zakłada promocję oraz upowszechnienie wiedzy z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR – ang. Corporate Social Responsibility) oraz idei flexicurity wśród pracodawców, przedstawicieli związków zawodowych, organizacji pracodawców, jednostek samorządu terytorialnego i innych interesariuszy z terenu całego województwa śląskiego.

Obie koncepcje mają niezwykle istotne znaczenie dla funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw oraz regionalnego rynku pracy, a ich rola w obliczu kryzysu światowego jeszcze bardziej wzrosła. Niestety zarówno idea CSR jak i model flexicurity, mocno promowane przez Unię Europejską, są w Polsce wciąż mało rozpowszechnione wśród ich potencjalnych interesariuszy. –Dzięki zawiązaniu silnego partnerstwa, które posiada duży potencjał (największa organizacja pracodawców na Śląsku i dwa kluczowe związki zawodowe), wiedzę ekspercką oraz doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć, projekt daje realną możliwość by to zmienić – przekonuje Marcin Kozik, koordynator projektu.

Oprócz odbywającej się 30 września br. konferencji otwierającej, zorganizowanych zostanie 8 seminariów w formie dwudniowych warsztatów dla społeczności lokalnych (w Częstochowie, Bielsku-Białej, Bytomiu, Gliwicach, Rybniku, Sosnowcu, Tarnowskich Górach i Tychach) oraz konferencja podsumowująca realizację projektu. Uruchomiona zostanie również strona internetowa, która stanowić będzie źródło wiedzy na temat projektu i bazę wiedzy dla każdego kto chciałby zagłębić się w tematykę CSR i flexicurity.