lip 14 2008

Druga część Śląskiej Akademii CSR rusza we wrześniu

Lokalizacja: Polska,

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej zakończył, w ostatni weekend czerwca, realizację pierwszej części projektu „Śląska Akademia CSR i współpracy międzysektorowej”. Druga część Akademii rozpocznie się po sezonie wakacyjno-urlopowym, tj. w dn. 13-14 września, zaś spotkanie poświęcone będzie tematyce: „Wzajemne oddziaływanie sektora biznesu i organizacji pozarządowych w kontekście CSR. CSR jako narzędzie współpracy międzysektorowej”.

Współorganizatorzy inicjatywy: Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe i Fundacja im. Friedricha Eberta. Partnerzy merytoryczni przedsięwzięcia: Regionalne Centrum Biznesu, Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Projekt „CSR dla Górnego Śląska. Międzysektorowa wiosna 2008/2009: działania na rzecz ożywienia współpracy między sektorami” stanowi kontynuację i rozwinięcie międzyinstytucjonalnej i międzynarodowej inicjatywy „CSR dla Górnego Śląska”, w tym roku wzbogaconej o rozbudowaną część praktyczną oraz doradczą, i w swym zamyśle prowadzić będzie do nawiązania współpracy i powstania partnerstw pomiędzy organizacjami pozarządowymi a sektorem biznesu oraz – pośrednio – tworzenia środowiska wspierającego rozwój społeczeństwa obywatelskiego w regionie. Szczegółowy opis inicjatywy 2008/2009.

„Śląska Akademia CSR i współpracy międzysektorowej” stanowi integralną część ww. projektu, której celem jest wykształcenie lokalnych doradczyń/doradców ds. CSR i współpracy międzysektorowej, a zarazem multiplikatorek/ów wspomnianych idei tak, by po zakończeniu projektu były żywo obecne w środowiskach decyzyjnych regionu i w istotny sposób wpływały na działania jego głównych aktorów. Akademia to zarazem kompleksowy, nowatorski w treści i formie, projekt edukacyjny poświęcony koncepcji Corporate Social Responsibility (Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw), ze szczególnym uwzględnieniem i uwypukleniem jej integralnego aspektu, jakim jest współpraca międzysektorowa – współpraca między różnymi sektorami życia publicznego. Na Akademię, trwającą od maja do października 2008 roku, składa się cykl ośmiu weekendowych seminariów i warsztatów, podzielonych tak, by cztery spotkania odbyły się w maju i czerwcu, a pozostałe cztery we wrześniu i październiku (co dwa tygodnie).

Warunkiem ubiegania się o uczestnictwo w Akademii było przesłanie CV i wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz pomyślny wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Duże zainteresowanie projektem sprawiło, iż wybór grupy projektowej nie był łatwy. Ostatecznie zdecydowaliśmy się zaprosić do Akademii 21 uczestniczek/ów, głównie osób aktywnie uczestniczących w życiu lokalnej społeczności i zawodowo związanych ze środowiskiem trzeciosektorowym, ale także tych, reprezentujących administrację publiczną oraz, w mniejszym stopniu, sektor biznesu.

Dodatkowym (ale nie przeważającym) kryterium przy rekrutacji były: zamieszkanie na terenie województw śląskiego lub opolskiego, zainteresowanie problematyką CSR oraz współpracy międzysektorowej i silne przekonanie do wdrożenia jej w swoim, obecnym lub przyszłym, środowisku zawodowym.

SPOTKANIA W MAJU I CZERWCU:

Pierwsze spotkanie w ramach Akademii odbyło się 17-18 maja br. i miało charakter integracyjny, którego ważnym punktem był wyjazd na galę „Fair Play w Biznesie” na Zamku w Toszku k/Gliwic. Galę, podczas której wręczono nagrody Orłów Śląskiego Biznesu dla liderów gospodarczych naszego regionu oraz złote odznaki z okazji X-lecia Śląskiego Klubu Biznesu zorganizował jeden z Partnerów merytorycznych inicjatywy, Regionalne Centrum Biznesu. Drugi dzień spotkania poświęcony był wprowadzeniu do koncepcji CSR i współpracy międzysektorowej.

Drugie seminarium odbyło się w dniach 31 maja – 1 czerwca br. i poświęcone będzie zagadnieniom etyki biznesu, rozróżnieniu CSR od PR i zrównoważonemu rozwojowi. Oprócz zaproszonych ekspertek/ów z ww. zagadnień, w spotkaniu uczestniczyła reprezentantka firmy Provident, która przedstawiła ideę wolontariatu pracowniczego oraz przedstawiciel Zespołu Elektrociepłowni Bytom S. A., który opowiedział o działaniach społecznych Elektrociepłowni Szombierki we współpracy ze Śląskim Teatrem Tańca.

Trzecie spotkanie, tym razem w formie warsztatów, odbyło się w dn. 14-15 czerwca br. w Kamieniu Śląskim i poświęcone zostało komunikacji interpersonalnej i społecznej oraz sprawnemu budowaniu zespołu zadaniowego i skutecznym negocjacjom z biznesem. Warto podkreślić, że wśród poruszanych zagadnień to właśnie techniki negocjacyjne z partnerem biznesowym wzbudziły największe zainteresowanie.

Czwarte spotkanie, które miało miejsce w dn. 28-29 czerwca br., skupiło się wokół tematyki praw człowieka w miejscu pracy i ich relacji z koncepcją CSR. Wśród omawianych zagadnień znalazły się także: kultura organizacyjna firmy, etyka rynku pracy w Polsce (na przykładzie jednej z sieci hipermarketów) i równouprawnienie płci (na przykładzie projektu Gender Index, realizowanego przez UNDP Polska – Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (ONZ)).

SPOTKANIA WE WRZEŚNIU I PAŹDZIERNIKU:   

Piąte, a jednocześnie pierwsze po sezonie wakacyjno-urlopowym, spotkanie pt. „Wzajemne oddziaływanie sektora biznesu i organizacji pozarządowych w kontekście CSR. CSR jako narzędzie współpracy międzysektorowej” odbędzie się w dn. 13-14 września br. i poświęcone będzie zagadnieniom budowania efektywnej współpracy między ww. podmiotami.

Wśród poruszanych w ramach Akademii zagadnień znajdą się m.in.:

 • CSR z perspektywy firmy oraz organizacji pozarządowej (NGO),
 • współpraca międzysektorowa jako istotny element koncepcji CSR,
 • komunikacja między III sektorem i sektorem biznesu; współpraca dwu- i trójsektorowa: wzajemne oddziaływanie sektora biznesu, organizacji pozarządowych i administracji publicznej,
 • wykorzystywanie CSR i współpracy międzysektorowej w budowaniu konkurencyjności firmy i aktywności NGO,
 • promocja projektów międzysektorowych,
 • kultura organizacyjna firmy a prawa człowieka,
 • zrównoważony rozwój, zarządzanie regionem i współpraca międzysektorowa dla rozwoju regionu,
 • CSR a wizerunek firmy, CSR a PR, etyka biznesu,
 • sztuka wystąpień publicznych, kontakty z mediami i sposoby promowania koncepcji CSR.

Podczas trwania projektu uczestni(cz)kom Akademii oferujemy:

 • udział w pilotażowym projekcie nakierowanym na utworzenie międzysektorowych partnerstw na terenie Górnego Śląska,
 • zajęcia prowadzone przez fachową kadrę referentek/ów i trenerek/ów,
 • uzyskanie certyfikatu ukończenia Akademii i tytułu multiplikatora/ki idei CSR i współpracy międzysektorowej oraz lokalnej/go doradczyni/cy ds. CSR i współpracy międzysektorowej.

Absolwent(k)om Akademii oferujemy:

 • czynny udział w realizacji projektu „CSR dla Górnego Śląska. Międzysektorowa wiosna 2008/2009: działania na rzecz ożywienia współpracy między sektorami”, a co za tym idzie – w budowaniu międzysektorowych partnerstw, które będą rezultatem całorocznej inicjatywy,
 • możliwość pozyskania partnera biznesowego dla organizacji pozarządowej, z którą dana absolwentka/ dany absolwent jest związania/y,
 • możliwość realizacji (wraz z innym absolwent(k)ami) autorskiego mini-projektu poruszającego tematykę CSR i współpracy międzysektorowej, wpierającego zawiązywanie międzysektorowych partnerstw,
 • korzystanie z doświadczenia pracowników Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST oraz Regionalnego Centrum Biznesu, którzy będą pełnić rolę ekspertów-doradców wspierających absolwentów/absolwentki Akademii w budowaniu międzysektorowych partnerstw,
 • zdobycie doświadczenia w budowaniu międzysektorowych partnerstw.

Od absolwentek/ów Akademii oczekujemy:

 • pełnienia funkcji lokalnej/go doradczyni/cy ds. CSR i współpracy międzysektorowej dla trzech organizacji pozarządowych (w tym jednej rekomendowanej/wskazanej przez uczestnika/czkę) do końca trwania projektu „CSR dla Górnego Śląska. Międzysektorowa wiosna 2008/2009: działania na rzecz ożywienia współpracy między sektorami”,
 • aktywnej pomocy w tworzeniu międzysektorowych partnerstw (do końca marca 2009 roku),
 • promowania i implementowania idei biznesu społecznie odpowiedzialnego i współpracy międzysektorowej w miejscu zatrudnienia / działalności politycznej / aktywności społecznej.