Program Rozwoju Wolontariatu Pracowniczego

Regulamin

Regulamin uczestniczenia w projekcie „Od akcyjnego zaangażowania do aktywnego obywatelstwa – rozwój wolontariatu pracowniczego w Polsce”

Data aktualizacji: 09.09.2021

§1 Informacje o projekcie

 1. Projekt “Od akcyjnego zaangażowania do aktywnego obywatelstwa – rozwój wolontariatu pracowniczego w Polsce” realizowany jest przez Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu zwane dalej organizatorem.
 2. Termin realizacji Projektu: od 01.06.2021 r. do 31.12.2022 r.
 3. Projekt finansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021 – 2030.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji Uczestników / Uczestniczek Projektu nazywanych dalej „Uczestnikami” oraz zasady uczestnictwa w Projekcie “Od akcyjnego zaangażowania do aktywnego obywatelstwa – rozwój wolontariatu pracowniczego w Polsce” zwanego dalej „Projektem”.
 2. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników / Uczestniczek.
 3. Udział Uczestników / Uczestniczek w Projekcie jest bezpłatny.

§3 Warunki uczestnictwa w projekcie

 1. Uczestnikiem / Uczestniczką Projektu może być osoba, która w trakcie trwania projektu zgłasza dobrowolnie chęć udziału w nim.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest:
  1. wypełnienie formularza zgłoszeniowego online na stronie odpowiedzialnybiznes.pl/wolontariat
  2. akceptacja oświadczeń o przetwarzaniu danych osobowych będąca częścią formularza zgłoszeniowego
  3. akceptacja niniejszego regulaminu projektu będąca częścią formularza zgłoszeniowego
 3. Brak akceptacji niniejszego regulaminu i oświadczeń o przetwarzaniu danych osobowych uniemożliwia przesłanie formularza zgłoszeniowego i uczestniczenie w projekcie.

§4 Prawa i obowiązki uczestników / uczestniczek projektu

 1. Każdy Uczestnik / Uczestniczka ma prawo do:
  1. bezpłatnego udziału we wszystkich formach wsparcia realizowanych w ramach Projektu;
  2. zgłaszania uwag i oceny form wsparcia, w których uczestniczy.
 2. Każdy Uczestnik / Uczestniczka zobowiązuje się do:
  1. przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu;
  2. aktywnego udziału w wybranych przez siebie formach wsparcia w ramach Projektu;
  3. wypełnienia ankiet ewaluacyjnych oraz innych ankiet wynikających z wymogów Projektu;
  4. bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział w Projekcie;
  5. bieżącego informowania o wszelkich zmianach dotyczących danych zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym. 

§6 Formy wsparcia przewidziane w Projekcie

 1. W ramach Projektu przewidziano formy wsparcia, których celem jest podniesienie wiedzy uczestników i uczestniczek w zakresie organizacji i zarządzania wolontariatem pracowniczym.
 2. Powyższe efekty zostaną zrealizowane poprzez zapewnienie uczestnikom i uczestniczkom projektu dostępu do:
  1. warsztatu on-line
  2. webinariów
  3. konsultacji online
  4. bezpłatnych publikacji wydanych w ramach projektu
  5. szkoleń e-learningowych na platformie kursy.csr.pl
  6. newslettera informacyjnego
 3. Terminy warsztatu on-line, webinariów i konsultacji będą ustalone przez organizatora i podane do wiadomości uczestnikom. Terminy mogą ulegać zmianie, o czym organizator będzie informował uczestników ze stosownym wyprzedzeniem.
 4. Zapis video webinariów będzie udostępniony wszystkim uczestnikom projektu.
 5. Podsumowanie warsztatów on-line i konsultacji w postaci tekstowej będzie udostępnione wszystkim uczestnikom projektu.
 6. W przypadku przesłania Formularza Zgłoszeniowego po zakończeniu realizacji form wsparcia, uczestnik otrzymuje dostęp do zapisów video i podsumowań w formie tekstowej wymienionych w punktach 4 i 5. Uczestnik może uczestniczyć z kolejnych formach wsparcia, które jeszcze się nie odbyły do czasu jego rejestracji.

§7 Rezygnacja udziału w projekcie

 1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej, po uprzedniej pisemnej rezygnacji.
 2. Uczestnik jest zobowiązany do złożenia pisemnej rezygnacji w terminie 7 dni od momentu zaistnienia przyczyn powodujących konieczność rezygnacji.

§8 Postanowienia końcowe

 1. W przypadkach spraw nie objętych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia opublikowania ich na stronie internetowej projektu (odpowiedzialnybiznes.pl/wolontariat). O zmianach regulaminu będą informowani wszyscy uczestnicy projektu.
 3. Zmiany regulaminu nie będą dotyczyć kwestii odpłatności za uczestniczenie w projekcie.