Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050

Wizja Zrównoważonego Rozwoju dla Polskiego Biznesu 2050 (Wizja 2050) to projekt prowadzony w 2015 roku przez Ministerstwo Gospodarki, Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz firmę doradczą Deloitte. Dokumentem programowym inicjatywy jest Deklaracja Polskiego Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju określająca 10 kluczowych wyzwań, w ramach których biznes powinien się angażować na rzecz wsparcia przemian społeczno-gospodarczych. W gronie sygnatariuszy Deklaracji Polskiego Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju znajduje się obecnie 99 firm.

Wizja 2050 powstała by integrować biznes wokół idei zrównoważonego rozwoju, wskazywać wyzwania w tym obszarze oraz umacniać dialog administracji i biznesu na rzecz realizacji celów rozwojowych Polski. Ministerstwo Gospodarki, Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Zespół Deloitte Sustainability Consulting Central Europe wspierają merytorycznie prace czterech grup roboczych powołanych w ramach Wizji 2050, które działają w następujących obszarach:

  1. zrównoważonej produkcji i konsumpcji
  2. odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej
  3. innowacji społecznych
  4. małych i średnich przedsiębiorstw.

Grupy robocze Wizji 2050 są przestrzenią do dialogu i wymiany doświadczeń przedstawicieli polskiego biznesu z innymi podmiotami, w tym Ministerstwem Gospodarki. Firmy, które zaangażowały się w ich prace, biorą bezpośredni udział w procesach konsultacji istotnych dokumentów rządowych dotyczących obszarów zainteresowania poszczególnych grup.

Opis grup roboczych wraz z kontaktami do koordynatorów

24 kwietnia 2015 r. odbyła się inauguracja IV etapu Wizji 2050. Do dotychczasowych sygnatariuszy dołączyło 18 przedsiębiorstw. Jednocześnie firmy będące sygnatariuszami Deklaracji Polskiego Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju zobowiązały się do zrealizowania konkretnych projektów z obszaru zrównoważonego rozwoju.

Podsumowanie III Etapu Wizji 2050

Sygnatariusze Wizji 2050 w Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre-praktyki”

Corocznie, podczas konferencji inaugurującej kolejny etap realizacji projektu Wizja 2050 Ministerstwo Gospodarki, wspólnie z partnerami projektu Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firmą doradczą Deloitte, zaprasza kolejne firmy do dołączenia do inicjatywy i podpisania Deklaracji Polskiego Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju.

Lista Sygnatariuszy Wizji 2050 – stan na 24.04.2015 r.


24 kwietnia 2015 r. w Warszawie odbyła się inauguracja IV Etapu działań Projektu Wizja Zrównoważonego Rozwoju dla Polskiego Biznesu 2050.

Projekt Wizja Zrównoważonego Rozwoju dla Polskiego Biznesu 2050, który nawiązuje do międzynarodowej inicjatywy, podjętej przez Światową Radę Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (World Business Council for Sustainable Development) jest przykładem efektywnych działań na rzecz zaangażowania polskich firm w kwestie zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności.

Celem projektu jest integracja biznesu w Polsce wokół idei zrównoważonego rozwoju, wskazanie wyzwań w tym obszarze oraz wzmocnienie dialogu administracji i biznesu na rzecz wypracowania konkretnych rozwiązań dla wspierania realizacji celów rozwojowych Polski.

Jak dotychczas, 99 polskich przedsiębiorstw podpisało Deklarację Polskiego Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, która potwierdza ich zaangażowanie w działania zmierzające do osiągnięcia celów strategicznych określonych w Wizji 2050.

24 kwietnia 2015 r. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki odbyła się inauguracja IV Etapu działań projektu Wizja Zrównoważonego Rozwoju dla Polskiego Biznesu 2050.

Już blisko 100 firm podpisało Deklarację Polskiego Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju


10 marca 2014 r. w Warszawie odbyła się inauguracja III Etapu działań Projektu Wizja Zrównoważonego Rozwoju dla Polskiego Biznesu 2050.

Zagadnienia zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw są filarem zmian mających na celu zbudowanie efektywnej i konkurencyjnej Gospodarki – powiedziała wiceminister gospodarki Grażyna Henclewska podczas tego spotkania. Wiceminister podkreśliła również, że w wyniku dyskusji zainteresowanych stron powstała Deklaracja Polskiego Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Wymieniono w niej dziesięć założeń, które pozwolą w przyszłości żyć godnie i mądrze korzystać z ograniczonych zasobów naszej planety.

Podczas spotkania kolejnych 17 firm podpisało Deklarację. Dokonano podsumowania dotychczasowych działań w ramach projektu. Ustalono także, że prace będą kontynuowane w pięciu grupach roboczych obejmujących następujące obszary: innowacje społeczne, zrównoważoną produkcję i konsumpcję, odnawialne źródła energii, zazielenianie nowej perspektywy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa.

III Etap projektu Wizja 2050


28 maja 2012 r. odbyła się inauguracja raportu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050, podczas której przedstawiciele najwyższego kierownictwa grupy polskich przedsiębiorstw podpisali Deklarację polskiego biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju. Koordynatorem projektu w Polsce jest PwC. Ministerstwo Gospodarki objęło inicjatywę patronatem honorowym a Forum Odpowiedzialnego Biznesu zapewniło partnerskie wsparcia na każdym etapie realizacji.

Spotkanie było zwieńczeniem blisko półtorarocznego procesu współpracy, angażującego w sesje konsultacyjne i debaty eksperckie szerokie grono przedstawicieli różnych środowisk branżowych. W wyniku procesu został opracowany raport Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 wskazujący na kluczowe wyzwania i obszary priorytetowe, w których biznes powinien przyjąć aktywną postawę na rzecz wsparcia przemian społeczno-gospodarczych. Wśród kluczowych wyzwań zidentyfikowanych w raporcie znalazły się:

1)      konieczność poprawy kapitału społecznego

2)      potrzeba wzmocnienia kapitału ludzkiego

3)      rozbudowa infrastruktury

4)      efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi

5)      zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego

6)      podnoszenie jakości państwa i instytucji

Podsumowanie raportu – wersja polska

Podsumowanie raportu – wersja angielska (Executive Summary of the report)

Źródło: Ministerstwo Gospodarki