Publikacje

Wybrany typ publikacji: Publikacje i badania ESG

Wybrany obszar tematyczny: ESG i zrównoważony rozwój

Zobacz wszystkie publikacje

The State of Play: Sustainability Disclosure and Assurance 2019-2022 Trends and Analysis

Nowe badanie IFAC oraz AICPA & CIMA identyfikuje globalne trendy i analizuje postęp w obszarze raportowania zrównoważonego rozwoju oraz związanej z nim atestacji na przestrzeni czterech lat.

Circularity Gap Report 2024

Z raportu przygotowanego przez Circle Economy Foundation i Deloitte wynika, że globalne wskaźniki cyrkularności gospodarki ulegają pogorszeniu. Udział surowców wtórnych na przestrzeni ostatnich 5 lat spadł z 9,1% do 7,2%. W raporcie wskazano obszary, w których można dokonać szybszych postępów w kierunku gospodarki cyrkularnej.

2024 Annual Trends Report – The Next Steps for Sustainable Businesses

Publikacja składa się z omówienia bieżących trendów ESG w 10 obszarach i rekomendacji, dzięki którym biznes sprosta wyzwaniom na drodze zrównoważonego rozwoju w 2024 roku.

Renewables 2023

Raport IEA dotyczy postępów i dalszych starań w zakresie realizacji globalnego celu potrojenia mocy zainstalowanej energii odnawialnej.

An Investor’s Guide to Nature and Biodiversity Risks and Impacts

Opracowany przez MSCI poradnik dla inwestorów zawiera wskazówki dotyczące ocen ryzyka utraty różnorodności biologicznej.

Global Risks Report 2024

W publikacji Global Risks Report 2024 Światowe Forum Ekonomiczne ostrzega przed globalnymi zagrożeniami i przeszkodami na drodze postępu w rozwoju ludzkości. Wśród 10 największych zagrożeń WEF wymienia m.in. czynniki środowiskowe.

Podręcznik „Standardy działania fundacji korporacyjnych 2023”

Drugie wydanie „Standardów działania fundacji korporacyjnych” składa się z udoskonalonych zasad opracowanych przez 45 fundacji korporacyjnych w latach 2013-2014. Publikacja została wydana przez Forum Darczyńców, związek niezależnych i samodzielnych finansowo organizacji przyznających dotacje na cele społecznie użyteczne.

Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych

Najnowsza aktualizacja Wytycznych OECD ma być odpowiedzią na pilne wyzwania społeczne, środowiskowe i technologiczne stojące przed społeczeństwami i przedsiębiorstwami.

Edelman Trust Barometer 2023

Z tegorocznej edycji badania Edelman Trust Barometer wynika, że poziom zaufania na świecie do najważniejszych instytucji publicznych – rządów, biznesu, organizacji pozarządowych oraz mediów – pozostał na tym samym poziomie, co rok temu, i wynosi globalnie 56 punktów.

Zielone finanse w Polsce 2022

Pandemia COVID-19 nie pokrzyżowała planów Unii Europejskiej w zakresie dochodzenia do neutralności klimatycznej. Cele Europejskiego Zielonego Ładu pozostają aktualne, a inwestycje przeznaczone na ich osiąganie mają przyspieszyć wychodzenie państw UE z obecnego kryzysu w ramach Krajowych Planów Odbudowy.

Odpowiedzialny konsument i przedsiębiorstwo

Instytut Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie opublikował pierwszy raport naukowy mierzący zjawisko społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i konsumentów. Opracowane zostały dwa indeksy: Barometr Odpowiedzialnego Zarządzania Przedsiębiorstwem i Barometr Społecznej Odpowiedzialności Konsumenta. Forum Odpowiedzialnego Biznesu było zaangażowane merytorycznie w powstanie raportu.

Raport: Ryzyka związane z ESG w bankach

W publikacji KPMG pt. “ESG risks in banks. Effective strategies to use opportunities and mitigate risks” zostały przedstawione czynniki ryzyka ESG i kwestie zrównoważonego rozwoju w sektorze bankowym.

The Sustainable Development Goals Report 2021

Jeszcze przed pandemią COVID-19 świat nie był na dobrej drodze do osiągnięcia 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). Jak pokazuje nowy raport ONZ, teraz sytuacja jest jeszcze gorsza. Kraje muszą podjąć pilne i krytyczne kroki w ciągu najbliższych 18 miesięcy.

Wytyczne do raportowania ESG

GPW we współpracy z EBOiR opublikowała „Wytyczne do raportowania ESG”, czyli przewodnik dla emitentów giełdowych dotyczący raportowania czynników ESG, który systematyzuje i porządkuje zalecenia i rekomendacje w tym obszarze. Odpowiednie zarządzanie czynnikami środowiskowymi, społecznymi oraz dotyczącymi ładu korporacyjnego w ciągu ostatnich lat zyskuje na znaczeniu w związku z rosnącą presją otoczenia, w tym zmieniającymi się oczekiwaniami inwestorów i sektora finansowego, oraz zmianami legislacyjnymi i rosnącą świadomością społeczeństwa.

Typ publikacji

Obszar tematyczny