Uwaga – 8. Targi CSR odbędą się 5-9 października 2020 r. w formule ONLINE Więcej informacji »


Servier Polska

Strategia społecznej odpowiedzialności firmy Servier polega na wspieraniu edukacji zdrowotnej pacjenta, współpracy naukowo-badawczej z lekarzami i farmaceutami oraz dbałości o pracowników. Firma Servier przystąpiła także do ogólnoeuropejskiej inicjatywy Kodeks Przejrzystości, która poprzez budowanie transparentności i pokazywanie społecznej wartości współpracy firm farmaceutycznych ze środowiskiem medycznym ma na celu budowanie zaufania miedzy wszystkimi uczestnikami systemu ochrony zdrowia. Kluczowymi interesariuszami firmy Servier są wszystkie grupy społeczne mające realny wpływ na zachowania prozdrowotne wśród Polaków tj. lekarze, farmaceuci, dziennikarze. Firma dba także o pracowników i ich najbliższych poprzez edukację zdrowotną i profilaktykę.

Od początku działalności w Polsce firma wspiera i podejmuje inicjatywy o charakterze informacyjno-edukacyjnym skierowane do środowiska medycznego, organizując konferencje, sympozja oraz warsztaty dla lekarzy i farmaceutów. Firma Servier opiera współpracę z lekarzami na zasadach partnerskich licząc się zawsze z opinią środowiska medycznego. Współpraca ze środowiskiem medycznym jest niezbędnym elementem rozwoju medycyny, a w szczególności wypracowania nowych skutecznych terapii w leczeniu pacjentów. Od 2003 roku Firma Servier organizuje bezpłatne kampanie profilaktyczno-edukacyjne, które mają charakter ogólnopolski: Servier dla Serca, Forum Przeciw Depresji, Servier Wyłącz Raka. Celem tych kampanii jest szerzenie wiedzy na temat profilaktyki przewlekłych chorób cywilizacyjnych, a także zachęcanie pacjentów do wykonywania systematycznych badań diagnostycznych pozwalających na wykrycie schorzeń w ich początkowym stadium. Wszystkie kampanie prowadzone są pod patronatem medycznych towarzystw naukowych, uznanych autorytetów medycznych w poszczególnych dziedzinach oraz mediów.

Grupą społeczną mającą wpływ na zachowania prozdrowotne wśród społeczeństwa są dziennikarze, do których firma kieruje konkurs Kryształowe Pióra organizowany od 2006 r., którego ideą jest budowanie i pogłębianie świadomości społecznej na temat zagrożeń związanych z chorobami cywilizacyjnymi: choroby układu sercowo-naczyniowego, cukrzyca, depresja oraz choroby onkologiczne. Pracownicy stanowią najważniejszą wartość dla firmy. Istotnym elementem kultury firmy jest długofalowy rozwój pracowników i szanse kariery również w międzynarodowych strukturach firmy.

Planowane działania na stoisku

Prezentacja aktywności firmy Servier i Zakładu produkcyjnego Servier w Polsce na plazmie oraz w folderach informacyjnych:

  • kampanie profilaktyczno-edukacyjne: Servier dla Serca, Forum Przeciw Depresji, Servier – Wyłącz raka
  • Model Kardiobusa – makieta mobilnej przychodni kampanii Servier dla Serca
  • promocja i edukacja zdrowotna dla pracowników: Be healthy be happy (program edukacyjny dla pracowników firmy na temat zagrożeń związanych z najpopularniejszymi chorobami cywilizacyjnymi, takimi jak choroby układu krążenia, cukrzyca, depresja, a także choroby nowotworowe); Multisport i Benefit; Owocowe wtorki, Joga i Pilates dla pracowników; Zdrowa restauracja pracownicza; Pracownicze Zespoły ratownicze
  • ochrona środowiska w Servier Polska i Zakładzie Produkcyjnym Servier w Polsce: Energia i innowacja – to sposoby na ograniczanie zużycia energii przejawiające się w odpowiedzialnym korzystaniu z zasobów; Zakupy – to kreowanie postawy świadomego konsumenta, preferowanie zakupów przyjaznych dla środowiska, ograniczenie generowania odpadów; Odpady – to postępowanie zgodne z hierarchią preferencji 3R: Redukcja, Raz jeszcze użyte, przekazanie do Recyklingu; Transport – to mniejsze oddziaływanie na środowisko poprzez wykorzystywanie ekologicznych sposobów transportu; Edukacja – to informowanie o zagrożeniach i sposobach ograniczania naszego negatywnego oddziaływania na środowisko
  • oddolne inicjatywy pracownicze: szkółka roślin z dobrej ręki Plants from Good Hands, kiermasze świąteczne; drużyny sportowe (narciarskie, rowerowe, biegowe, Pétanque)
  • ulotki, gadżety ekologiczne
  • film korporacyjny
  • strefa eko chillout

Linki i multimedia