główna strona Targów CSR

Polski Czerwony Krzyż

Misją Polskiego Czerwonego Krzyża jest zapobieganie ludzkim cierpieniom i łagodzenie ich skutków oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji na tle narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub politycznych. Polski Czerwony Krzyż to organizacja zrzeszona w największym ogólnoświatowym ruchu humanitarnym, jednym z najstarszych w historii ludzkości. Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca w wypełnianiu swojej misji kieruje się zawsze siedmioma podstawowymi zasadami: humanitaryzm, bezstronność, neutralność, niezależność, dobrowolność, jedność, powszechność.

Polski Czerwony Krzyż prowadzi we współpracy z partnerami korporacyjnymi programy i projekty pomocowe i edukacyjne, m. in.: program edukacyjny Drogowe ABC, program edukacyjny Dziel się Uśmiechem, kampania Pierwsza Pomoc Ludzkości, Akcja #napomocUkrainie.

www.pck.pl

Działania planowane na stoisku

Polski Czerwony Krzyż na stoisku zaprezentuje ogólnopolskie projekty i programy prowadzone na rzecz potrzebujących oraz dodatkowo zaprezentuje kursy pierwszej pomocy prowadzone przez Mazowiecki Oddział Okręgowy PCK.

Najważniejsze  działania prowadzone przez Polski Czerwony Krzyż:

  • niesienie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i katastrof w kraju i zagranicą, w ostatnim czasie przede wszystkim pomoc uchodźcom z Ukrainy,
  • upowszechnienie międzynarodowego prawa humanitarnego,
  • promocja honorowego krwiodawstwa,
  • opieka i pomoc socjalna,
  • promocja właściwych zachowań zdrowotnych,
  • szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy zgodnie ze standardami UE,
  • działalność edukacyjna wśród dzieci i młodzieży, wolontariat.