Uwaga – 8. Targi CSR odbędą się 5-9 października 2020 r. w formule ONLINE Więcej informacji »


Fundacja Veolia Polska

Fundacja Veolia Polska (FVP) to fundacja korporacyjna, a jej działalność jest finansowana przez spółki należące do grupy Veolia. Statutowym celem FVP jest realizacja działań społecznych, ekologicznych i filantropijnych. Fundacja wzmacnia współpracę międzysektorową, łącząc biznes, samorządy i lokalne organizacje pozarządowe w realizacji inicjatyw poprawiających jakość życia lokalnych społeczności – najczęściej odbywa się to za pośrednictwem akcji wolontariackich.

Jako fundacja powołana przez firmę działającą w branży energetycznej czujemy się szczególnie odpowiedzialni za racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych oraz za zrównoważony rozwój regionów, w których działamy. Wspieramy zrównoważony rozwój miast, wzmacniamy kompetencyjnie liderów miejskich, dbamy o środowisko, a także propagujemy postawy proekologiczne wśród dzieci i młodzieży.

Uważamy, że aby móc odpowiedzieć na najważniejsze wyzwania naszych czasów, każdy z nas ma swoją szczególną, niezwykle istotną, rolę do spełnienia. Aby stworzyć świat takim, w jakim chcielibyśmy żyć w przyszłości, musimy już dzisiaj angażować się we wszelkie inicjatywy wspierające zrównoważony rozwój. Od 2017 roku oficjalnie wspieramy tzw. Cele Zrównoważonego Rozwoju 2030 (Sustainable Development Goals) wyznaczone przez ONZ. Są one swoistą „mapą drogową” dla wszystkich sektorów – rządów państw, organizacji międzynarodowych, organizacji pozarządowych, świata nauki i biznesu, szkół, ale także dla nas samych – mieszkańców tej planety.

Kluczowe zakresy tematyczne programów prowadzonych przez Fundację to:

  • Działania CSR: programy nakierowane na współpracę ze spółkami Grupy Veolia w Polsce, spójne z tymi spośród 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, które Grupa przyjęła podpisując deklarację przystąpienia do Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Przykład: Eco-Miasto, Eco-craft, Szkoła Liderów Miast, Miejskie Klimaty

  • Ekologia/Środowisko: programy nakierowane na edukację środowiskową dzieci i młodzieży, aktywizację środowisk lokalnych i rozwój postaw ekologicznych w miastach. Fundacja kształtuje i utrwala odpowiedzialne postawy wobec środowiska naturalnego i zasobów wśród wszystkich grup wiekowych i wszystkich interesariuszy.

Przykład: pasieki Veolii, Zielone Podwórka, Kawiarenki Naprawcze

  • Ochrona bioróżnorodności: projekty infrastrukturalne połączone z działaniami edukacyjnymi, realizowane we współpracy ze Spółkami Grupy Veolia w Polsce i pracownikami Grupy, w lokalizacjach szczególnie narażonych na utratę bioróżnorodności. Posiłkując się ekspercką wiedzą i doświadczeniem ogólnopolskich organizacji pozarządowych (Centrum UNEP/ GRID Warszawa, Stowarzyszenie Ptaki Polskie) uczymy pracowników oraz współuczestników programów dbałości o równowagę w przyrodzie.

Przykład: budki lęgowe dla ptaków, mądre dokarmianie, aplikacja „Jestem na pTak”

  • Wolontariat pracowniczy: umożliwianie pracownikom Grupy Veolia w Polsce uczestnictwa w działaniach charytatywnych i dobroczynnych na rzecz środowisk lokalnych. Angażujemy w projekty wolontariackie nie tylko pracowników Grupy, ale także ich rodziny i przyjaciół, a poprzez program „Razem możemy więcej” realizujemy oddolne inicjatywy odpowiadające na zdiagnozowane potrzeby społeczne.

Przykład: wsparcie w tworzeniu ogrodów sensorycznych i retencyjnych, nauka gotowania dla dzieci z rodzin zastępczych, organizacja wigilii dla dzieci i seniorów

  • Akademia sportowa: nauka podstawowych umiejętności ruchowych, promocja aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia wśród przedszkolaków oraz popularyzacja tych idei wśród ich opiekunów i rodziców.

Przykład: Sportowa Akademia Veolia Junior

Planowane działania na stoisku

Fundacja zaprezentuje na swoim stoisku flagowe projekty CSR realizowane w 2019 roku, podzieli się wiedzą na temat realizacji projektów z zakresu bioróżnorodności oraz zero waste, udostępni możliwość spróbowania swoich sił w budowaniu zielonego miasta w ekologicznej wersji znanej gry Minecraft oraz zadba o aktywność fizyczną i zdrowie odwiedzających.

Linki i multimedia