główna strona Targów CSR

Fundacja Orlen

Fundacja ORLEN działa już od ponad 20 lat. Przekazujemy darowizny finansowe osobom chorym i potrzebującym, wspieramy lokalne społeczności poprzez programy grantowe i przyznajemy stypendia zdolnej młodzieży. Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo. Przekazujemy jednostkom straży pożarnej darowizny na zakup sprzętu i wspieramy szpitale na terenie całej Polski. Od początku istnienia otaczamy wsparciem Rodzinne Domy Dziecka. Od 2019 Fundacja prowadzi też w Grupie ORLEN program wolontariatu pracowniczego. Szkolimy i edukujemy naszych beneficjentów poprzez warsztaty i szkolenia z ekspertami. Wspieramy uchodźców z Ukrainy doraźną i długofalową pomocą, tworząc m.in. punkty recepcyjne, świetlice dla dzieci i przekazując darowizny na rzecz Ukrainy.

W ORLEN wierzymy, że nasza społeczna odpowiedzialność to budowanie wartości firmy w sposób gwarantujący spójność celów biznesowych i społecznych, w oparciu o zrównoważony rozwój oraz z myślą o przyszłych pokoleniach. Kierunki działań z zakresu społecznej odpowiedzialności wyznacza Strategia Zrównoważonego Rozwoju Grupy ORLEN 2021-2023 CSR spójna ze strategią biznesową ORLEN2030 i strategią dekarbonizacji do 2050 r. W jej ramach wyróżniono trzy filary ESG: środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny. W obszarze społecznym kontynuujemy działania wspierania potencjału lokalnych społeczności z poszanowaniem praw oferując różnego rodzaju programy edukacyjne, sportowe i kulturalne, a także budujemy świadomość społeczną i ekologiczną wśród interesariuszy (w tym m.in. odpowiedzialną konsumpcję). W trosce o środowisko naturalne realizujemy działania w zakresie budowania ekologicznej oferty poza-paliwowej dla klientów na stacjach poprzez m.in. wprowadzanie ekologicznych opakowań.

https://fundacja.orlen.pl

Działania planowane na stoisku

Fundacja ORLEN planuje zaprezentować istniejące aktualnie programy pomocowe – program darowizn, programy grantowe, programy stypendialne, wolontariat pracowniczy. Programy skierowane są do osób fizycznych, organizacji, samorządów, uczniów, studentów. Fundacja zamierza także zaprezentować działania swojego fundatora – PKN ORLEN – jako firmy odpowiedzialnej społecznie prowadzącej ważne społecznie działanie, jako dobrego sąsiada lokalnej społeczności, dbającego o środowisko, które go otacza. W ramach wolontariatu pracowniczego Grupy ORLEN, podejmujemy szereg działań na rzecz ochrony środowiska, dbania o ekosystem i bioróżnorodność. Dbamy o edukację młodzieży poprzez kilka programów stypendialnych skierowanych do różnych grup. Utworzyliśmy Akademię Fundacji ORLEN, która szkoli naszych beneficjentów w ich dalszej pozarządowej działalności. Fundacja wspiera dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej i oferuje wsparcie ponad 300 Rodzinnym Domom Dziecka znajdującym się pod jej opieką. Bardzo ważnym interesariuszem są dla nas lokalne społeczności i to do nich kierujemy nasze działania. Z myślą o ich bezpieczeństwie prowadzimy m.in. program wsparcia jednostek straży pożarnej darowiznami na zakup sprzętu. Udzielamy także pomocy ofiarom konfliktu w Ukrainie, organizując m.in. zbiórki, przekazując darowizny na rzecz Ukrainy i udzielając się jako wolontariusze. Na stanowisku wystąpią eksperci z Fundacji ORLEN oraz z PKN ORLEN.