Servier Polska

Przejdź na stoisko »

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest ideą zakorzenioną w filozofii działalności firmy Servier, opartą na 3 filarach: Etyka, Edukacja i Ekologia. W swoich aktywnościach firma realizuje potrzeby pacjentów wspierając ich edukację zdrowotną, współpracę naukowo-badawczą z lekarzami i farmaceutami,  dbając jednocześnie o lokalne społeczności i normy środowiskowe.

Firma Servier jest członkiem ogólnoeuropejskiej inicjatywy Kodeks Przejrzystości, która poprzez budowanie transparentności i pokazywanie społecznej wartości współpracy firm farmaceutycznych ze środowiskiem medycznym buduje zaufanie miedzy wszystkimi uczestnikami systemu ochrony zdrowia.

Servier w Polsce wspiera i podejmuje inicjatywy o charakterze informacyjno-edukacyjnym skierowane do środowiska medycznego, organizując konferencje, sympozja oraz warsztaty dla lekarzy i farmaceutów. Również zdrowotna edukacja pacjentów na temat profilaktyki przewlekłych chorób cywilizacyjnych, a także zachęcanie do wykonywania systematycznych badań diagnostycznych jest ważnym aspektem działań firmy. W efekcie realizowanych od 2003 roku bezpłatnych ogólnopolskich kampanii profilaktyczno-edukacyjnych: Servier dla Serca, Forum Przeciw Depresji, Servier – Wyłącz Raka ponad 78 tys. pacjentów zostało objętych badaniami diagnostycznymi.

Firma Servier wraz ze swoim zakładem produkcyjnym Anpharm podejmują również współpracę z partnerami na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju (SDGs) w Polsce dając przykład aktywnego zaangażowania i odpowiedzialnego wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju wewnątrz organizacji. W ramach Projektu „Zielona Fabryka” zakład prowadzi m.in. selektywną segregację odpadów u źródła oraz edukację pracowników związaną z prawidłową segregacją (Koalicja 5 Frakcji). Zakład wprowadził również rozwiązania techniczne i organizacyjne zwiększające efektywność zużycia energii, obniżenie energochłonności wytwarzanych produktów oraz redukcję emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Dzięki temu na przestrzeni ostatnich 7 lat zużycie energii wykorzystanej na produkcję 1 opakowania leku jest o 53% mniejsze. Zakład produkcyjny Servier – Anpharm jako pierwszy w Polsce uzyskał też Certyfikat GMP (Dobre Praktyki Wytwarzania) przyznawany zgodnie z wymogami Unii Europejskiej, ma również swoją farmę fotowoltaiczną o mocy 50kWp.

Obie firmy dla swoich pracowników prowadzą też regularne akcje profilaktyczno–zdrowotne (wykłady, badania diagnostyczne), a także wraz z pracownikami angażują się w akcje charytatywne.

Planowane działania na stoisku

Prezentacja aktywności firmy Servier i Zakładu produkcyjnego Servier w Polsce na plazmie oraz w folderach informacyjnych:

  • kampanie profilaktyczno-edukacyjne: Servier dla Serca, Forum Przeciw Depresji, Servier – Wyłącz Raka, które realizowane są od 2003 roku i prowadzone pod patronatem medycznych towarzystw naukowych, uznanych autorytetów medycznych w poszczególnych dziedzinach oraz mediów. Ich celem jest zdrowotna edukacja pacjentów na temat profilaktyki przewlekłych chorób cywilizacyjnych, a także zachęcanie do wykonywania systematycznych badań diagnostycznych pozwalających na wykrycie schorzeń w ich początkowym stadium
  • promocja i edukacja zdrowotna dla pracowników – inicjatywy, w ramach których przeprowadzane są m.in. badania USG, badania kardiologiczne, wzroku, czy wykłady mające na celu podniesienie świadomości i podwyższenie profilaktyki zdrowia: Be healthy be happy (program edukacyjny dla pracowników firmy na temat zagrożeń związanych z najpopularniejszymi chorobami cywilizacyjnymi, takimi jak choroby układu krążenia, cukrzyca, depresja, a także choroby nowotworowe); Multisport i Benefit; Owocowe wtorki, Joga i Pilates dla pracowników; Zdrowa restauracja pracownicza; Pracownicze Zespoły ratownicze
  • ochrona środowiska w Servier Polska i Zakładzie Produkcyjnym Servier w Polsce: Energia i innowacja – to sposoby na ograniczanie zużycia energii przejawiające się w odpowiedzialnym korzystaniu z zasobów; Zakupy – to kreowanie postawy świadomego konsumenta, preferowanie zakupów przyjaznych dla środowiska, ograniczenie generowania odpadów; Odpady – to postępowanie zgodne z hierarchią preferencji 3R: Redukcja, Raz jeszcze użyte, przekazanie do Recyklingu; Transport – to mniejsze oddziaływanie na środowisko poprzez wykorzystywanie ekologicznych sposobów transportu; Edukacja – to informowanie o zagrożeniach i sposobach ograniczania naszego negatywnego oddziaływania na środowisko
  • oddolne inicjatywy pracownicze: szkółka roślin z dobrej ręki Plants from Good Hands, kiermasze świąteczne; drużyny sportowe (narciarskie, rowerowe, biegowe, Pétanque)
  • Konkurs dla dziennikarzy Kryształowe Pióra organizowany od 2006 r. Jego ideą jest budowanie i pogłębianie świadomości społecznej na temat zagrożeń związanych z chorobami cywilizacyjnymi: choroby układu sercowo-naczyniowego, cukrzyca, depresja oraz choroby onkologiczne.
  • Ulotki online
  • filmy korporacyjne
  • Servier Polska Solidny Pracodawca 2020

Linki i multimedia

https://servier.pl/

https://www.youtube.com/watch?v=wP3AA84a9Lc