Narodowy Instytut Dziedzictwa

Przejdź na stoisko »

Narodowy Instytut Dziedzictwa prezentuje metody i możliwe pola do współdziałania biznesu i społeczności lokalnych, mające na celu ochronę dziedzictwa i wykorzystanie go do rozwoju lokalnego.
Od 2016 roku NID intensywnie rozwija program „Wspólnie dla Dziedzictwa”, którego celem jest ułatwienie i generowanie społecznego zaangażowania w poznanie oraz ochronę i opiekę nad lokalnym dziedzictwem kulturowym, w tym nad zabytkami.

Dofinansowanie, o które mogą ubiegać się NGO-sy, przyznawane jest na działania nastawione na rozwijanie idei wolontariatu, na polu ochrony dziedzictwa kulturowego i opieki nad dziedzictwem kulturowym, podniesienie kompetencji wolontariuszy; aktywizację i włączenie się społeczności lokalnych we wspólne działania na rzecz poznawania, ochrony i opieki nad lokalnym dziedzictwem; wypracowanie modelu społecznej ochrony dziedzictwa kulturowego; identyfikowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego; poprawę stanu zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego; lepsze wykorzystanie wartości dziedzictwa kulturowego w rozwoju gospodarczym i społecznym regionów.
Do tej pory beneficjentami programu było 120 NGO-sów, które zaangażowały w swoje działania ponad 3000 wolontariuszy.

Ponadto NID od 28 lat koordynuje w Polsce Europejskie Dni Dziedzictwa – wspólną inicjatywę Rady Europy i Unii Europejskiej, mającą na celu promowanie zabytków.
EDD to największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny, a także najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu. Głównym celem EDD jest szeroko pojęta edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego. Co roku we wrześniu kraje, w których odbywa się to wydarzenie, udostępniają do zwiedzania szerokiej publiczności liczne zabytki i miejsca kultury, a także organizują wykłady, wystawy i inne imprezy towarzyszące skierowane do różnorodnej grupy odbiorców, co nadaje wydarzeniu uniwersalnego wymiaru.
W EDD biorą udział także liczni lokalni przedsiębiorcy np. poprzez udostępnienie zwiedzającym swoich zabytkowych siedzib czy linii produkcyjnych, zazwyczaj niedostępnych dla mieszkańców.
Te i inne projekty NID realizowane na poziomie krajowym i lokalnym, prowadzą do większej współpracy różnych grup – mieszkańców, liderów lokalnych, przedsiębiorców, samorządów. Tylko wspólne działania sprawią, że dziedzictwo będzie żywo obecne w życiu miejscowości i zachowane dla kolejnych pokoleń.

Planowane działania na stoisku

Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprezentuje metody i możliwe pola do współdziałania biznesu i społeczności lokalnych, mające na celu ochronę dziedzictwa i wykorzystanie go do rozwoju lokalnego.
Pokazanie zabytkowej siedziby czy linii produkcyjnej to wyraz dumy i dbałości o historię przedsiębiorstwa i jego roli w rozwoju okolicy, pozwalający na tworzenie nowych więzi między przedsiębiorstwem, a mieszkańcami. Zaproszenie młodzieży do pomocy przy tworzeniu wystawy o historii firmy to jedna z wielu metod współpracy ze szkołą, gminnym ośrodkiem kultury czy rodzinami pracowników. Dbałość o dziedzictwo miejscowości, wspólne realizowanie projektów w tym zakresie to żywa obecność przedsiębiorcy w sprawach lokalnej wspólnoty. Pokażemy, jak prowadzić takie działania i jak znaleźć partnerów oraz pomysły na przydatne projekty.

Temat wiodący:

Wspólnie dla dziedzictwa to program dotacyjny dla organizacji pozarządowych. Celem programu jest ułatwienie i generowanie społecznego zaangażowania w poznanie oraz ochronę i opiekę nad lokalnym dziedzictwem kulturowym, w tym nad zabytkami.
Dofinansowanie, o które mogą ubiegać się NGO-sy, przyznawane jest na działania nastawione na rozwijanie idei wolontariatu, na polu ochrony dziedzictwa kulturowego i opieki nad dziedzictwem kulturowym, podniesienie kompetencji wolontariuszy; aktywizację i włączenie się społeczności lokalnych we wspólne działania na rzecz poznawania, ochrony i opieki nad lokalnym dziedzictwem; wypracowanie modelu społecznej ochrony dziedzictwa kulturowego; identyfikowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego; poprawę stanu zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego; lepsze wykorzystanie wartości dziedzictwa kulturowego w rozwoju gospodarczym i społecznym regionów.

Tematy dodatkowe:

Europejskie Dni Dziedzictwa EDD to największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny, a także najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu. Głównym celem EDD jest szeroko pojęta edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego. Co roku we wrześniu kraje, w których odbywa się to wydarzenie, udostępniają do zwiedzania szerokiej publiczności liczne zabytki i miejsca kultury, a także organizują wykłady, wystawy i inne imprezy towarzyszące skierowane do różnorodnej grupy odbiorców, co nadaje wydarzeniu uniwersalnego wymiaru.

Krajobraz mojego miasta

W grudniu 2016 roku Narodowy Instytut Dziedzictwa zainaugurował kampanię społeczną „Krajobraz mojego miasta”, której celem jest zwrócenie uwagi władz samorządowych, firm i instytucji oraz całego społeczeństwa na problem chaosu reklamowego i właściwego planowania przestrzeni miast i wsi.
Wielkoformatowe bilbordy zasłaniające zabytkowe obiekty i zaburzające krajobraz kulturowy, pasteloza, chaos a często po prostu brak wyczucia estetycznego – to problemy z jakimi boryka się wiele polskich miast, miasteczek a nawet wsi. Aby móc to zmienić konieczne jest zaangażowanie nie tylko władz samorządowych, ale także lokalnych liderów opinii i lokalnego biznesu, którzy np. poprzez dobry przykład zainspirują do działania kolejne podmioty i dalej także społeczność całej swojej miejscowości.

Planowane działania przy Gorącym Stoliku

Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprezentuje różnorodne metody i pola współpracy biznesu i społeczności lokalnych, które mają na celu ochronę dziedzictwa i wykorzystanie go do rozwoju lokalnego. Zaprezentuje krajowe i lokalne działania upowszechniające wiedzę o dziedzictwie i wykorzystania go w rozwoju społecznym i gospodarczym, które angażują do kooperacji mieszkańców, liderów lokalnych, przedsiębiorców czy samorządy.

NID zaprezentuje program „Wspólnie dla Dziedzictwa”, który od 4 lat dotuje różnorodne projekty wolontariackie NGO. Bazując na ogromnym doświadczeniu NID podzieli się wiedzą na temat tego jak prowadzić współpracę z NGOs, szkołami, gminnymi ośrodkami kultury czy lokalną społecznością; jak znaleźć partnerów oraz pomysły na projekty związane z ochroną dziedzictwa.

Harmonogram

Poniedziałek (5 października) Prezentacja działań na przykładzie programu „Wspólnie dla dziedzictwa”
Wtorek (6 października) Prezentacja działań na przykładzie programu „Europejskie Dni Dziedzictwa”
Środa (7 października) Prezentacja działań na przykładzie programu „Wspólnie dla dziedzictwa”
Czwartek (8 października) Prezentacja działań na przykładzie kampanii „Krajobraz Mojego Miasta”
Piątek (9 października) Prezentacja działań na przykładzie programu „Wspólnie dla dziedzictwa”

Linki i multimedia