Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Przejdź na stoisko »

Priorytety zrównoważonego rozwoju Rząd określił w Strategii na Recz Odpowiedzialnego Rozwoju. Dostrzegając  efekty realizacji Strategii, jesteśmy gotowi na dalsze kroki. 25 % środków z nowej perspektywy unijnej dedykujemy celom klimatycznym. W nowych programach operacyjnych stawiamy na zieloną gospodarkę, pamiętając jednocześnie o innych kierunkach jak cyfryzacja, zdrowie czy szerokie wsparcie dla innowacyjności,  które sprzyjają długofalowemu rozwojowi gospodarczemu w duchu  sprawiedliwej transformacji. Zrównoważone miasta i Program Dostępność Plus to kolejne obszary naszych działań, które wpisują się w budowanie sprawiedliwości i odpowiedzialności społecznej.

W realizacji ambitnej wizji rozwojowej stawiamy na partnerstwo, zapewniając przestrzeń do wspólnego działania wielu interesariuszom. To dzięki otwartej współpracy, grupom roboczym Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, w którego skład wchodzą przedstawiciele przedsiębiorstw, administracji, organizacji pozarządowych, uczelni,  związków zawodowych i innych podmiotów udaje się realizować wiele ciekawych projektów odpowiadających na najbardziej aktualne wyzwania rynkowe.  Efektem prac są publikacje, poradniki i rekomendacje dla biznesu jak również warsztaty wspierające przedsiębiorców w rozwoju polityk społecznej odpowiedzialności i doskonaleniu procedur należytej staranności w różnych obszarach prowadzonej działalności. Rozumiemy, że społeczna odpowiedzialność powinna przyświecać wszystkim organizacjom w przestrzeni publicznej dlatego Zespół promuje zasady społecznej odpowiedzialności  także w administracji publicznej oraz na uczelniach wyższych.

Oprócz działań edukacyjnych prowadzimy również mechanizm skargowy w sprawie naruszeń zasad odpowiedzialnego biznesu w ramach Krajowego Punktu Kontaktowego OECD. Głównym zadaniem KPK OECD jest promocja Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych. Oprócz głównych Wytycznych przetłumaczyliśmy na język polski i upowszechniamy wytyczne sektorowe: dla sektora wydobywczego, rolno-spożywczego, tekstylno- odzieżowego i obuwniczego, przetwórstwa minerałów pochodzących z obszarów konfliktowych, a także najnowsze wytyczne  dotyczące należytej staranności dla inwestorów instytucjonalnych oraz banków.  W ramach mechanizmu skargowego rozpatrujemy zawiadomienia o potencjalnym naruszeniu Wytycznych i prowadzimy mediacje między stronami.

Planowane działania na stoisku

Na stoisku Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej będą zaprezentowane dwa filary działań, poprzez które Ministerstwo realizuje misję wspierania zrównoważonego rozwoju oraz upowszechniania społecznej odpowiedzialności biznesu na polskim rynku. Te filary to prace Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa oraz działalność Krajowego Punktu Kontaktowego OECD do spraw odpowiedzialnego biznesu.

Rozwój środowiskowo i społecznie odpowiedzialny, obrany jako kierunek sprawiedliwej i innowacyjnej transformacji Polski w rządowej Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju to wyzwanie, które wymaga silnego partnerstwa. Dlatego od lat polska administracja stwarza przestrzeń do wspólnego działania wielu interesariuszy w ramach Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i CSR.  Na naszym stoisku prezentujemy prace pięciu grup roboczych Zespołu, którym udaje się  realizować wiele ciekawych projektów wpisujących się w bieżące trendy. Działania grup roboczych dotyczą wielu różnych tematów (np. społeczna odpowiedzialność uczelni oraz społeczna odpowiedzialność w administracji publicznej, przeciwdziałanie ryzyku pracy przymusowej, zrównoważone środowisko pracy, warsztaty dla przedsiębiorstw na temat innowacji i CSR) – mamy nadzieję, że każdy z odwiedzających odnajdzie wśród tych tematów zagadnienia ciekawe dla siebie,  a być może również będzie chciał podzielić się swoim doświadczeniem i włączyć w dalsze prace Zespołu.

Na stoisku będzie można obejrzeć animacje z cyklu „Odpowiedzialny konsument”. Animacje oraz związane z nimi broszury zostały przygotowane przez Grupę ds. Konsumenckich ww. Zespołu, której pracami kierowało Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Animacje podkreślają wagę problemów klimatycznych oraz wyczerpywania się zasobów Ziemi. Uświadamiając, iż zmianę może przynieść jedynie upowszechnienie odpowiedzialnych postaw konsumenckich , podpowiadają jednocześnie praktyczne wskazówki dla nas wszystkich w sześciu obszarach tematycznych: zakupy i konsumpcja, zdrowie, zrównoważone życie w domu,  transport, produkty finansowe oraz zrównoważone budownictwo.  „Działajmy razem na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju” – to hasło, które przyświeca animacjom i broszurom z cyklu „Odpowiedzialny konsument”. Zachęcamy do inspirowania innych i udostępniania naszych materiałów!

Poza tym na stoisku zaprezentujemy działalność Krajowego Punktu Kontaktowego OECD.   Głównym zadaniem KPK OECD jest upowszechnianie Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz rozpatrywanie zawiadomień o potencjalnym naruszeniu tych Wytycznych przez przedsiębiorstwa wielonarodowe.

Na naszym stoisku odwiedzający znajdą informacje o roli KPK w systemie wspierania rozwoju odpowiedzialnego biznesu na poziomie krajowym, procedurę postępowania przed KPK, schemat działań przewidzianych w ramach procedury, a także formularz zawiadomienia. Udostępniamy tekst Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz zachęcamy do odwiedzania strony internetowej KPK, gdzie można znaleźć pozostałe wytyczne sektorowe w wersji angielsko i polskojęzycznej.

Planowane działania przy Gorącym Stoliku

Przy wirtualnym gorącym stoliku Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej każda odwiedzająca osoba będzie miała możliwość porozmawiać z pracownikami Wydziału ds. Zrównoważonego Rozwoju i CSR, a także koordynatorami grup roboczych Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i CSR.

Chętnie odpowiemy na pytania dotyczące funkcjonowania Krajowego Punktu Kontaktowego, zasad postępowania przed KPK, procedury towarzyszącej prowadzeniu sprawy, zasad mediacji. Warto pamiętać, że celem i najważniejszym efektem postępowania przed KPK jest osiągnięcie porozumienia satysfakcjonującego każdą ze stron postępowania.

W kolejnych dniach, według poniższego wstępnego harmonogramu, umożliwimy odwiedzającym kontakt z koordynatorami i osobami zaangażowanymi w prace poszczególnych grup roboczych Zespołu – Grupy roboczej ds. relacji z osobami świadczącymi pracę, Grupy roboczej ds. społecznej odpowiedzialności uczelni, Grupy roboczej ds. społecznej odpowiedzialności administracji oraz Grupy roboczej ds. innowacji dla zrównoważonego rozwoju i CSR.

Przedstawimy publikacje, opowiemy o warsztatach i innych działaniach, będących efektami dotychczasowych prac oraz opowiemy o dalszych planach. Mamy nadzieję, iż wiele odwiedzających nas osób znajdzie informacje użyteczne dla siebie oraz swoich firm lub organizacji, a być może również będzie chciało podzielić się swoim doświadczeniem i włączyć w dalsze prace Zespołu, gdyż każda z grup roboczych ma charakter otwarty. Zapraszamy do poznania nas przy gorących stolikach!

Harmonogram

Poniedziałek (5 października) Działalność polskiego KPK OECD
Wtorek (6 października) Grupa robocza ds. innowacji
Środa (7 października) Grupa robocza ds. społecznej odpowiedzialności administracji
Czwartek (8 października) Grupa robocza ds. relacji z osobami świadczącymi pracę
Piątek (9 października) Grupa robocza ds. społecznej odpowiedzialności uczelni

Linki i multimedia