targicsr-banner

Nesperta sp. z o.o.

Nesperta od początku swojej działalności miała na celu obudzenie w kobietach na całym świecie pewności siebie oraz wydobycie ich pełnego potencjału oraz poczucia piękna, za pomocą wysokiej jakości produktów kosmetycznych.

W ubiegłym roku firma postanowiła wdrożyć działania, które zapewnią Polkom wsparcie również na gruncie zawodowym. Przeprowadzona analiza wykazała bowiem, że aż ¼ kobiet w Polsce lokuje się w grupie długotrwale bezrobotnych – natrafiają na trudności ze znalezieniem zatrudnienia czy z powrotem do pracy po okresie urlopu macierzyńskiego. Bezrobocie kobiet jest więc nie tylko problemem objawiającym się alarmującymi statystykami, ale także zagadnieniem wyjątkowym, wymagającym niestandardowego podejścia.

Jednym z pomysłów na zmianę pozycji Polek na rynku pracy jest promocja kobiecej przedsiębiorczości oraz solidarności zawodowej, a także dyskursu kładącego nacisk na kooperację pań, nie zaś ich rywalizację.

Dążąc do opracowania efektywnych działań, które mogłyby pomóc w wyrównaniu szans kobiet i dziewcząt na rynku pracy, firma Nesperta za niezbędne uznała dogłębne zrozumienie omawianej problematyki oraz poznanie opinii samych kobiet. W ten sposób powstał raport „Kobiety współPRACUJĄCE”, czyli unikalny dokument przedstawiający nie tylko dane statystyczne, ale także prezentujący percepcję Polek związaną z ich sytuacją zawodową oraz wnioski specjalistów, które wzbogaciły treść o dodatkową perspektywę. Podstawą raportu „Kobiety współPRACUJĄCE” zostało badanie przeprowadzone we wrześniu 2017 roku na reprezentatywnej grupie 800 Polek.

Ankieta skierowana została do kobiet o zróżnicowanym poziomie wykształcenia, posiadających doświadczenie zawodowe, pochodzących z różnych środowisk (mniejsze miejscowości oraz duże miasta). Respondentki odpowiadały na pytania związane z polskim rynkiem, a także dzieliły się swoimi spostrzeżeniami związanymi ze zjawiskiem solidarności zawodowej. Badane zostały również poproszone o wskazanie czynników, które mogłyby zmotywować je do założenia firmy i powodów, które je do takiej decyzji zniechęcają.

Uzyskane w ramach badania wyniki ukazują kobiecą perspektywę związaną z pracą oraz samozatrudnieniem, solidarnością w środowisku zawodowym oraz trudnościami z jakimi muszą borykać się pracujące Polki. Zgromadzone dane zostały opatrzone komentarzem osób, którym tematyka aktywności zawodowej kobiet jest bliska – dziennikarek, naukowców, pracowników organizacji wspierających samorozwój Polek.

Raport „Kobiety współPRACUJĄCE” skierowany został do mediów – zarówno branżowych, jak i kobiecych i ogólnoinformacyjnych, rozpoczynając w ten sposób szeroką dyskusję na temat przedsiębiorczości Polek oraz ich współdziałania w miejscu pracy.

Materiał stanowił także wstęp do kolejnego etapu strategii CSR firmy Nesperta. Badania wykazały bowiem, że Polki nie tylko dostrzegają nierówności w traktowaniu kobiet i mężczyzn w środowisku zawodowym, ale także rezygnują z zakładania własnej działalności z obawy przed porażką.

Poznanie przyczyn ograniczonej skali samozatrudnienia Polek, pozwoliło na opracowanie przez firmę Nesperta projektu grantowo-edukacyjnego skierowanego do studentek kosmetologii z pięciu uczelni w całym kraju. Poza wiedzą merytoryczną z zakresu przedsiębiorczości, szkolenia mają również charakter motywacyjny, który zachęcić ma studentki do pokierowania własną karierą. Dodatkowym elementem programu jest możliwość wygrania grantu finansowego, który może zostać przeznaczony np. na dodatkowe szkolenia zawodowe czy założenie własnego biznesu.

Podczas Targów CSR rozdawane będą egzemplarze nowej, odświeżonej wersji raportu „Polki w pracy”, zapewniona zostanie również możliwość zapoznania się z założeniami projektu grantowo-edukacyjnego. Przedstawiciele firmy Nesperta udzielać będą też informacji na temat warsztatów doszkalających, skierowanych do osób prowadzących salony kosmetyczne lub pasjonujących się tematyką dotyczącą urody.

Linki