targicsr-banner

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej jako jednostka organizacyjna samorządu województwa mazowieckiego zajmuje się działaniami koordynującymi rozwój ekonomii społecznej na Mazowszu. Działania te wpisane są w Plan rozwoju ekonomii społecznej na Mazowszu na lata 2013-2020. MCPS jest rzecznikiem jej rozwoju wśród jednostek samorządu terytorialnego, pełni rolę edukatora wśród otoczenia ekonomii społecznej. Wzmacnianie funkcjonowania ekonomii społecznej w świadomości mieszkańców Mazowsza to narzędzie sprzyjające budowaniu spójności społecznej. W naszej pracy wspieramy tworzenie trwałych miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zadaniem MCPS jest także próba skierowania zainteresowania odpowiedzialnego biznesu w stronę podmiotów ekonomii społecznej.

Na Targach CSR wystawca zaprezentuje

Odpowiedzialny samorząd promujący ekonomię społeczną i solidarną poprzez zatrudnienie sprzyjające włączeniu społecznemu, zwiększanie świadomości społecznej poprzez realizację klauzul społecznych w zamówieniach publicznych i podpowiadanie biznesowi o potencjale podmiotów ekonomii społecznej.

Wspieranie podmiotów ekonomii społecznej poprzez wzmocnienie ich potencjału handlowego i umożliwienie nawiązania relacji biznesowych.

Linki