targicsr-banner

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC

Na Targach CSR zaprezentujemy

Program stypendialny Marzenie o Nauce (MoN)

Program stypendialny Marzenie o Nauce polega na finansowaniu utalentowanym uczniom gimnazjów nauki w najlepszych liceach w Polsce. Skierowany jest do młodzieży, która pochodzi z miejscowości do 30 tys. mieszkańców, a ich przychód na członka rodziny nie przekracza 900 zł netto. Osoby, które zgłoszą się do programu i pomyślnie przejdą proces rekrutacyjny oraz zostaną przyjęte do wskazanej przez EFC szkoły, mogą liczyć na wsparcie przez cały okres nauki w liceum.

W ramach programu stypendialnego zapewnia podopiecznym możliwość nauki w najlepszych polskich liceach. Od pierwszego spotkania towarzyszy stypendystom oraz dba o ich wszechstronny rozwój, wspiera ich w adaptacji w nowym środowisku, a także pomaga rozwiązywać problemy. Tworzy im najlepsze warunki do tego, aby mogli rozwijać swoją osobowość oraz poszerzać kompetencje, kładąc nacisk na zwiększanie ich samoświadomości oraz budowanie stabilnego poczucia własnej wartości. Latem i zimą Stypendyści wypoczywają na obozach sportowych. Zawsze mogą liczyć na profesjonalną pomoc Koordynatorów – pedagogów i psychologów.

Program MoN to 272 Stypendystów i 317 Absolwentów.

Stowarzyszenie Alumni EFC

Powstało 26 kwietnia 2014 roku w celu zrzeszenia absolwentów programu stypendialnego Marzenie o Nauce. Jest niezależną organizacją działającą przy wsparciu merytorycznym i finansowym Fundacji EFC. Do zadań stowarzyszenia należy przede wszystkim budowanie trwałej sieci kontaktów między absolwentami, wsparcie działań Fundacji EFC i adaptacji nowych Stypendystów, organizacja cyklicznych zjazdów oraz realizacja własnych projektów.

Program pomostowy dla Absolwentów

Fundacja oferuje wsparcie finansowe wybitnym Absolwentom programu stypendialnego MoN, umożliwiając im naukę na studiach za granicą.

Program Edukacja Inspiracja

Program dla wyróżniających się nauczycieli – z małych miejscowości (do 30 tys. mieszkańców). Pomogli ich znaleźć uczniowie – przede wszystkim stypendyści i alumni Fundacji EFC „Marzenie o Nauce”. To młodzi ludzie wskazali nauczycieli, którzy odegrali w ich życiu rolę inspiratora, rozbudzili w nich zainteresowania i zachęcili do działania. Zaproszenie skierowane zostało także do inspiratorów i pasjonatów wśród nauczycieli pracujących w programach Fundacji Szkoła z Klasą.

Nauczyciele ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych występują o granty na realizowane z uczniami projekty edukacyjne, które będą prowadziły do wyrównywania szans edukacyjnych oraz aktywizacji dzieci i młodzieży z mniejszych miejscowości.

Linki