Regulamin

Pobierz Regulaminem 6. Targów CSR w wersji (pdf)

Regulamin 6. Targów CSR

1. Postanowienia ogólne

1.1. Przepisy tego Regulaminu dotyczą Wystawców 6. Targów CSR organizowanych przez Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu z siedzibą w Warszawie przy ul. Szpitalnej 5 lok. 20.

1.2. Używane w Regulaminie skróty i wyrażenia oznaczają:

 • Targi: 6. Targi CSR,
 • Zgłaszający: podmiot, który wypełnił formularz zgłoszeniowy na Targi,
 • Wystawca: podmiot mający prawo do prezentowania działań z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju na stoisku podczas Targów,
 • Organizator: Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu,
 • Stadion: PGE Narodowy w Warszawie,
 • CSR: Corporate Social Responsibility (społeczna odpowiedzialność biznesu).

1.3. Przedmiotem Targów jest prezentacja działań z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju, zarówno działań i programów podejmowanych przez Zgłaszającego w swojej organizacji, jak i działań prowadzonych na rzecz rozwoju CSR i zrównoważonego rozwoju w Polsce.

1.4. Celami Targów są:

 • dzielenie się doświadczeniami i dobrymi praktykami w zakresie CSR,
 • promocja społecznie odpowiedzialnych i zrównoważonych działań wśród różnych grup interesariuszy,
 • propagowanie współpracy różnych grup interesariuszy na rzecz CSR i zrównoważonego rozwoju,
 • promocja CSR jako narzędzia zarządzania.

1.5. Miejsce i data Targów:

 • PGE Narodowy w Warszawie
 • 17 listopada 2016 roku.

1.6. Wystawca zobowiązuje się do zapoznania z wymaganiami Regulaminu i stosowania się do nich.

2. Warunki udziału

2.1. O możliwości zaprezentowania działań decyduje Organizator.

2.2. Wystawca nabywa prawo do udziału w Targach po otrzymaniu potwierdzenia od Organizatora.

2.3. O rozmieszczeniu stoisk decyduje Organizator.

3. Zgłoszenie udziału

3.1. Formularz zgłoszeniowy na Targi mogą wypełnić: firmy, organizacje pozarządowe, organy administracji publicznej, organizacje otoczenia biznesu.

3.2. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać w czasie określonym przez Organizatora, podanym na stronie internetowej www.odpowiedzialnybiznes.pl/targiCSR.

3.3. Nie będą weryfikowane zgłoszenia niekompletne, przesłane na niewłaściwym formularzu oraz po terminie.

4. Weryfikacja zgłoszeń

4.1. Przedmiotem procesu weryfikacji są prowadzone działania w obszarze CSR i zrównoważonego rozwoju – w postaci działań wewnątrz organizacji (dobre praktyki), jak i działań na rzecz innych podmiotów.

4.2. Działania podejmowane przez samych Zgłaszających, tzw. dobre praktyki:

 • to sprawdzone w praktyce działania i programy,
 • dotyczą konkretnych obszarów funkcjonowania podmiotu i podnoszą jakość oraz efektywność jego działań,
 • są skierowane do jednej lub wielu grup interesariuszy i przynoszą konkretne korzyści,
 • stanowią często innowacyjne podejście do rozwiązania problemu,
 • stanowią wartość dodaną dla danego podmiotu, a często także społeczeństwa,
 • mają określone kryteria sukcesu, które są weryfikowane,
 • promują ideę CSR i zrównoważonego rozwoju.

4.3. Weryfikacja zgłoszenia nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Organizatora kompletnego zgłoszenia.

4.4. Po zamknięciu procesu weryfikacji Zgłaszający otrzymuje informację o jej wyniku drogą elektroniczną.

4.5. Decyzja Organizatora o możliwości wystawienia stoiska przez Zgłaszającego jest ostateczna.

5. Opłata za stoisko

5.1. O wysokości opłaty za stoisko decyduje Organizator.

5.2. Wysokość opłat za stoisko oraz usługi i wyposażenie dodatkowe dostępne są na stronie www.odpowiedzialnybiznes.pl/targiCSR.

5.3. Opłata za stoisko obejmuje: wynajęcie powierzchni pod stoisko 6 m2; rozstawienie i likwidację stoiska; zabudowę OCTANORM wraz z wyposażeniem stoiska: lada, stolik, 2 krzesła, 2 gniazdka elektryczne, 2 punkty świetlne, wykładzina, kosz, wieszak, logo Wystawcy na fryzie czołowym, w przypadku stoiska narożnego także nazwa Wystawcy na fryzie bocznym; 1 miejsce parkingowe w podziemiu stadionu; sprzątnięcie, wywóz śmieci; informację o Wystawcy w folderze targowym, catering dla 2 osób obsługujących stoisko Wystawcy; energię elektryczną do 2 kw.

5.4. Wystawca może także skorzystać z opcji niestandardowych, np. wynajmując tylko powierzchnię pod zabudowę targową lub zamawiając zabudowę OCTANORM
o niestandardowej powierzchni.

5.5. Partnerzy Targów są zwolnieni z opłat za stoisko standardowe.

5.6. Wystawca dokonuje opłaty za stoisko najpóźniej do dnia 4 listopada 2016 roku.

5.7. W przypadku wycofania się z Targów po 4 listopada 2016 roku, Wystawca zobowiązany jest do uiszczenia pełnej opłaty za stoisko.

6. Stoiska i eksponaty

6.1. Organizator zapewnia stoisko o powierzchni 6m² wraz z logo Wystawcy. Wizualizacja stoiska umieszczona jest na stronie www.odpowiedzialnybiznes.pl/targiCSR.

6.2. Wystrój stoiska Wystawca wykonuje we własnym zakresie i na własny koszt.

6.3. Wystawca nie może nakleić żadnych materiałów na ściankach stoiska bez wcześniejszej zgody Organizatora.

6.4. Eksponaty nie mogą być umieszczane w ciągach komunikacyjnych, a pokazy nie mogą utrudniać lub uniemożliwiać bezpiecznego poruszania się uczestników.

6.5. Wystawca ma czas na przygotowanie stoiska w dniu Targów przed ich rozpoczęciem, w godzinach ustalonych przez Organizatora.

6.6. Wystawca ponosi odpowiedzialność finansową za szkody powstałe w wyniku użytkowania stoiska.

6.7. Każda osoba wydelegowana przez Wystawcę do obsługi stoiska jest zobowiązana do posiadania identyfikatora wydanego przez Organizatora.

7. Ubezpieczenie i zabezpieczenie

7.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób ani uszkodzenia eksponatów znajdujących się na terenie Stadionu przed Targami, w trakcie ich trwania i po nich.

7.2. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, wichurą, uderzeniem pioruna, eksplozją, zalaniem wodą, przerwą w dostawie prądu lub wody i innymi przyczynami losowymi.

7.3. Organizator w wyniku sytuacji od niego niezależnych zastrzega sobie prawo do odwołania, skrócenia, przesunięcia lub częściowego zamknięcia Targów. W takich przypadkach Wystawcy nie przysługuje prawo do odszkodowania.

7.4. W przypadku odwołania Targów Wystawcy przysługuje zwrot opłaty za stoisko bez odsetek.

8. Postanowienia końcowe

8.1. Przypadki nieuwzględnione w Regulaminie będą rozstrzygane w pierwszej kolejności przez Organizatora, w dalszej w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.

8.2. Wysłanie zgłoszenia oznacza jednocześnie zgodę na zamieszczanie informacji o działaniach Wystawcy w materiałach promocyjnych i informacyjnych związanych z wydarzeniem oraz z promowaniem odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju w ramach innych działań podejmowanych przez Organizatora.

8.3. Wysłanie zgłoszenia oznacza akceptację Regulaminu przez Zgłaszającego.