Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 

LOGOMCPS

 

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej jest wojewódzką, samorządową jednostką organizacyjną, powołaną do realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie polityki społecznej. Jednym z jego działań jest monitorowanie oraz koordynowanie rozwoju przedsiębiorczości społecznej na terenie woj. mazowieckiego w celu zwiększenia aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem. MCPS prowadzi działania na rzecz wzmocnienia tego sektora i rozwoju wzajemnej współpracy środowisk samorządowych, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej oraz otoczenia biznesowego jak i mieszkańców Mazowsza wymagających wsparcia.

 

Ważnym celem Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej jest wzmocnienie spójności społecznej i terytorialnej, udzielenie wsparcia podmiotom ekonomii społecznej na Mazowszu oraz skierowanie społecznie odpowiedzialnego biznesu w stronę podmiotów ekonomii społecznej, tworzących nowe miejsca pracy. Bezpośrednim skutkiem takiego wsparcia powinna być większa widoczność i lepsza rozpoznawalność podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie woj. mazowieckiego, jak również świadomość roli jaką pełnią one w stosunku do osób zagrożonych wykluczeniem lub marginalizacją społeczną.

mesLaureat Nagrody Nobla z 2006 roku Muhammad Yunus określa, że „przedsiębiorstwo społeczne to nie tylko sprawiający dobre wrażenie pomysł. To rzeczywiste działanie, już zaczynające przynosić zmiany na lepsze w życiu ludzi, a także wzbudzające prawdziwe zainteresowanie niektórych najwyżej rozwiniętych światowych korporacji”.

Rzecznictwo na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej na Mazowszu opiera się w szczególności na promocji Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej, co pozwala na przekazywania wiedzy, czym jest ekonomia społeczna i na czym polega społeczna odpowiedzialność biznesu. Właściwe zrozumienie korzyści wynikających ze stosowania społecznej odpowiedzialności biznesu ma bezpośredni wpływ na rozwój społeczności lokalnych – a co za tym idzie poprawę wizerunku firm – wzrost zainteresowania inwestorów, zwiększenie lojalności konsumentów, poprawę relacji ze społecznością i władzami lokalnymi, wzrost konkurencyjności, kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy wśród pracowników oraz pozyskanie i utrzymanie najlepszych pracowników.

MCPS-esMazowiecka Marka Ekonomii Społecznej promuje i wspiera integrację interesów przedsiębiorstw społecznych z biznesem, pokazuje dobre strony i korzyści płynące z takiej współpracy, dla obu stron pracodawcy i pracownika.
Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej stara się upowszechniać wartości ekonomii społecznej nie tyko wśród potencjalnych założycieli przedsiębiorstw społecznych, ale i w ich otoczeniu – społecznym, biznesowym i instytucjonalnym. Jej rolą jest szeroko rozumiana – edukacja między innymi o społecznej roli odpowiedzialnego biznesu, uświadamianie przedsiębiorcom i społecznościom lokalnym możliwości wywierania realnego wpływu poprzez wsparcie społecznych firm, wspólne budowanie rynku i wykorzystanie często niedocenianego potencjału osób wykluczonych, którzy są także konsumentami.

Linki

Pliki do pobrania:

mes