Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju

 

ine_logo_small

 

Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE) od ponad 25 lat działa z sukcesami jako think-tank, czyli niezależna organizacja zajmująca się opracowywaniem ekologicznych idei i rozwiązań. Idziemy też krok dalej wdrażając wypracowane koncepcje, np. w formie działań pilotażowych. Nazywamy to formułą 4P: Pomysł, Promocja, Pilotaż, Praktyka.

Realizując naszą misję „W interesie przyszłych pokoleń”, budujemy pomosty między ochroną środowiska a gospodarką i społeczeństwem. Dlatego utrzymujemy relacje z instytucjami rządowymi RP, samorządowymi, jednostkami naukowymi i gospodarczymi, biznesem oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą.

Co nas wyróżnia? Poszukujemy nowych obszarów działań, a w już znanych wykorzystujemy nowatorskie metody służące realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

Na Targach CSR

  1. Promowanie gospodarki niskoemisyjnej w duchu strategii „Niskoemisyjna Polska 2050”.
  2. Edukacja w zakresie adaptacji do zmian klimatu i rozwiązań z nią związanych.
  3. Działania edukacyjne skierowane do przedszkoli i szkół z zakresu gospodarki odpadami oraz odpowiedzialnej konsumpcji.
  4. Organizacja konferencji, debat, spotkań na temat gospodarki niskoemisyjnej, adaptacyjnej, cyrkulacyjnej.
  5. Działalność portali internetowych promujących tematykę ochrony i adaptacji do zmian klimatu.

Choć nasz Instytut ma już 25 lat, to obecność na 6. Targach CSR będzie naszym debiutem na tego typu wydarzeniu. Nasze doświadczenia pokazują, że kwestie, na których skupiamy się w swojej codziennej działalności to zagadnienia, bezpośrednio oddziałujące zarówno na otoczenie zewnętrzne, jak i wewnętrzne organizacji biznesowych.

Polityka zrównoważonego rozwoju obecna jest zarówno w najważniejszym akcie normatywnym obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, czyli Konstytucji, jak również w aktach niższego rzędu. Stanowi też jeden z głównych filarów, na których budowane jest prawodawstwo Unii Europejskiej.

Na naszym stoisku targowym goście będą mogli dowiedzieć się, co w oparciu o naszą wiedzę i doświadczenia mogą zrobić dla swojej organizacji i jej otoczenia, by wpisać się nurt firm świadomych zagrożeń, przed jakimi stoi nasza cywilizacja. Świadomych, czyli odpowiedzialnych: aktywnie wspierających działania na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, dbających o podnoszenie efektywności energetycznej, wdrażających rozwiązania adaptujące do zmian klimatu, dzielących się swoją wiedzą, edukujących zarówno swoich pracowników, jak i pozostałych interesariuszy.

Pokażemy jakie projekty już realizujemy i jakie moglibyśmy zrealizować wspólnie z partnerami z obszarów ochrony klimatu i adaptacji do zmian klimatu, czyli w ramach tematów, które są nam  obecnie najbliższe.

Od początku naszej historii dużą wagę przywiązywaliśmy do bycia pionierami. Instytut ma duży wkład w rozwój instrumentów polityki ekologicznej i udziału społecznego. Rozwijaliśmy i rozwijamy metodykę strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, a także obliczeń śladu węglowego dla przedsiębiorstw i samorządów. Zrobiliśmy pierwsze obliczenia śladu węglowego dla powiatów, a wcześniej dla Banku Ochrony Środowiska, któremu pomogliśmy także w kompensacji emisji. Przenieśliśmy na polski grunt metodykę konsultacji społecznych w postaci okrągłego stołu, warsztatów scenariuszowych, narad obywatelskich. Jesteśmy członkami europejskich organizacji: CAN-Europe oraz European Enviromental Bureau.

Tegoroczna edycja targów odbywa się pod hasłem „Edukacyjna działalność biznesu. Przedmiot obowiązkowy”. My swoich działaniach edukację traktujemy priorytetowo. Chętnie podejmujemy się wyzwań dotyczących zarówno zagadnień miękkich, takich jak szkolenia czy warsztaty dotyczące ogólnych zagadnień związanych ze zmianami klimatu, gospodarką o obiegu zamkniętym, ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych, ochroną środowiska, itp., jak i kwestii twardych i bardziej szczegółowych np. stan legislacji aktów prawnych dotyczących energetyki w Polsce czy metodyka liczenia śladu węglowego dla przedsiębiorstw. Wierzymy głęboko w to, że bez względu na to, czy odbiorcami będzie kadra zarządzająca, pracownicy, klienci czy kooperanci, to wymierne korzyści odniesie zarówno organizacja, jak i środowisko.

Dlatego gotowi jesteśmy wspierać decydentów poprzez swoich ekspertów we wszystkich procesach, które wpisują się misję naszego Instytutu: „W interesie przyszłych pokoleń”.

Linki