Rekomendacje Rady Odpowiedzialnego Przywództwa

1. Rekomendacja

Postępowanie etyczne to takie, które oparte jest na wartościach głęboko humanistycznych, takich jak godność, szacunek i rozwój. Poszanowanie praw człowieka nie może pozostać w sferze deklaracji. Jest niezmienną podstawą dla wszystkich organizacji działających na rzecz zrównoważonego rozwoju. Zadaniem każdej z branż jest podjęcie refleksji nad swoją aktywnością z uwzględnieniem potrzeb szerokiego grona jej interesariuszy i specyfiki danej branży.

czytaj więcej

2. Rekomendacja

Każda firma wpływa na środowisko niezależnie od rodzaju działalności, dlatego jest ono kluczowym interesariuszem. Zaangażowanie na rzecz środowiska wynikać powinno z poczucia współodpowiedzialności przedsiębiorstw za funkcjonowanie przyszłych pokoleń. Firma powinna ograniczać swój negatywny wpływ na środowisko i dążyć do zwiększania wpływu pozytywnego. Sukces uda się osiągnąć jedynie dzięki szczeremu zaangażowaniu i współpracy wielu podmiotów: rządów państw, przedstawicieli biznesu, organizacji społecznych i środowiskowych oraz społeczeństwa.

czytaj więcej

3. Rekomendacja

Odpowiedzialna sprzedaż opiera się na społecznej i środowiskowej odpowiedzialności za oferowany produkt czy usługę, oferowaniu klientom produktów odpowiednich do ich potrzeb, rzetelnej komunikacji marketingowej oraz uczciwym informowaniu o korzyściach i ryzykach związanych z korzystaniem z nich. Potrzebna jest współpraca firm na rzecz przeciwdziałania nieuzasadnionemu kreowaniu potrzeb, nieuczciwej konkurencji i zmowom cenowym oraz edukacja klientów, aby wybierali to, co najlepiej zaspokoi ich potrzeby.

czytaj więcej

4. Rekomendacja

Cele Zrównoważonego Rozwoju pozostają aktualnym i pilnym wyzwaniem dla biznesu. Ich realizacja jest możliwa jedynie dzięki rozwiązaniom wypracowanym przez szerokie grono uczestniczek i uczestników reprezentujących różne sektory, branże a także indywidualne osoby.

5. Rekomendacja

Odpowiedzialny biznes ma wyjątkową rolą do odegrania w wykorzystaniu i upowszechnieniu dialogu. Oparty na wzajemnym poszanowaniu i zrozumieniu zarówno różnic jak i podobieństw między jego uczestnikami oraz otwartość na tworzeniu wspólnej wartości dialog jest najlepszą formą pokonywania trudności i konfliktów. Tylko taki dialog daje szansę na wypracowanie trwałych i zrównoważonych rozwiązań dla dobra planety i spójnego rozwoju społeczeństw.

6. Rekomendacja

Organizacje XXI wieku są otwarte na różnorodność, tylko tak mogą osiągać najlepsze rezultaty biznesowe, to ich odpowiedzialność wobec akcjonariuszy i interesariuszy. Umiejętność budowania włączającej kultury organizacyjnej i uwzględniania potrzeb różnorodnych klientów to kluczowe kompetencje zarządcze współczesnych menedżerów, których nabycie wymaga czasu. Rolą liderów jest zapewnienie pomocy w ich budowaniu, by pracownice i pracownicy mogli się nimi posługiwać w codziennej pracy, we wszystkich obszarach organizacji, prawdziwie uczestnicząc w realizacji jej wizji, celów strategicznych i wyników finansowych.