Zarządzanie różnorodnością w Polsce

Zarządzanie różnorodnością w Polsce

Autorzy: Magdalena Gryszko

Data i miejsce wydania: Warszawa, 2010

Raport Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Zarządzanie różnorodnością w Polsce” jest pierwszą próbą analizy zarządzania różnorodnością w Polsce. Raport stanowi część europejskiego Raportu na temat zarządzania różnorodnością.

Powstał on w ramach międzynarodowego projektu CSR/Diversity Project. Celem projektu jest promocja społecznej odpowiedzialności biznesu wśród przedsiębiorstw oraz, w szczególności, zarządzania różnorodnością w czterech obszarach: pozycjonowania przedsiębiorstwa, polityki zatrudnienia i rekrutacji, zarządzania kadrami oraz komunikacji i budowania świadomości.

Raport powstał na podstawie analizy raportów Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” z lat 2004 – 2008, wyników badań projektu Gender Index, raportu „Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce. Wstępna analiza” oraz wywiadów pogłębionych z przedstawicielami/przedstawicielkami 7 firm, wytypowanych przez autorkę na podstawie tych badań i raportów, w konsultacji z Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Autorką raportu jest Magdalena Gryszko.Raport obejmuje następujące tematy:

  1. Uwarunkowania gospodarcze, prawne i społeczno-kulturowe CSR i zarządzania różnorodnością w Polsce.
  2. Rola głównych interesariuszy CSR/Diversity w Polsce.
  3. Dobre praktyki z zakresu zarządzania różnorodnością i równością szans opisane na podstawie wywiadów pogłębionych.
  4. Motywacje, bariery i czynniki sukcesu wdrażania zarządzania różnorodnością w Polsce.

Projekt jest dofinansowany ze środków Komisji Europejskiej.

Źródło: Forum Odpowiedzialnego Biznesu