Wytyczne OECD dotyczące należytej staranności w zakresie odpowiedzialnych łańcuchów dostaw w sektorze tekstylno – odzieżowym i obuwniczym

Wytyczne OECD dotyczące należytej staranności w zakresie odpowiedzialnych łańcuchów dostaw w sektorze tekstylno – odzieżowym i obuwniczym

29 czerwca 2018 w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju w ramach konferencji pt. „Odpowiedzialny biznes – odpowiedzialny rozwój. Należyta staranność w łańcuchach dostaw. Standardy i praktyka”, odbyła się premiera polskiego tłumaczenia „Wytycznych OECD dotyczących należytej staranności w zakresie odpowiedzialnych łańcuchów dostaw w sektorze tekstylno – odzieżowym i obuwniczym”. Forum Odpowiedzialnego Biznesu było partnerem tłumaczenia.

Dokument składa się z dwóch części. W części pierwszej opisano ogólnie proces należytej staranności. Część drugą zaś stanowią moduły dotyczące należytej staranności w określonych obszarach ryzyka, m.in.: jak: praca dzieci, molestowanie seksualne w miejscu pracy, praca przymusowa, czas pracy, BHP, związki zawodowe i negocjacje zbiorowe, płace oraz ochrona środowiska.

Polska wersja językowa Wytycznych OECD dotyczących należytej staranności w zakresie odpowiedzialnych łańcuchów dostaw w sektorze tekstylno-odzieżowym i obuwniczym powstała w ramach partnerskiej współpracy następujących instytucji, spółek oraz organizacji:

 1. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
 2. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
 3. CCC S.A.
 4. Carrefour Polska
 5. Polontex S.A.
 6. Vistula Group S.A.
 7. Federacja NSZZ Przemysłu Lekkiego
 8. Izba Bawełny w Gdyni
 9. PIOT Związek Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego
 10. Instytut Przemysłu Skórzanego
 11. Forum Odpowiedzialnego Biznesu 
 12. Fundacja La Strada
 13. Fundacja „Kupuj Odpowiedzialnie”
 14. Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu

Z przedmowy do wytycznych:

„Wytyczne OECD dotyczące należytej staranności w zakresie odpowiedzialnych łańcuchów dostaw w sektorze tekstylno-odzieżowym i obuwniczym” (zwane dalej Wytycznymi) mają pomóc przedsiębiorstwom we wdrażaniu rekomendacji dotyczących należytej staranności, zawartych w Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych (Wytycznych OECD), w całym łańcuchu dostaw przemysłu tekstylno- odzieżowego i obuwniczego, tak by zapobiegać i przeciwdziałać potencjalnym negatywnym skutkom działalności przedsiębiorstw oraz ich łańcuchów dostaw.

Niniejsze Wytyczne mają wspierać cele Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych, by zapewnić zgodność działalności przedsiębiorstw w sektorze tekstylno-odzieżowym i obuwniczym z polityką rządową, w celu wzmocnienia podstaw wzajemnego zaufania między przedsiębiorstwami a społeczeństwami, w których działają. Niniejsze Wytyczne mają także wspierać przedsiębiorstwa w realizacji zaleceń dotyczących należytej staranności zawartych w Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka. Są również zgodne z Deklaracją Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) dotyczącą Podstawowych Zasad i Praw Pracy, właściwymi konwencjami i rekomendacjami MOP oraz jej Trójstronną Deklaracją Zasad dotyczących Przedsiębiorstw Wielonarodowych i Polityki Społecznej. Niniejsze Wytyczne, wraz z modułami dotyczącymi należytej staranności w określonych obszarach ryzyka, zapewniają przedsiębiorstwom kompletny pakiet potrzebny do prowadzenia odpowiedzialnej działalności i polityki zaopatrzenia w sektorze tekstylno-odzieżowym i obuwniczym. (…).

Wytyczne opracowano w drodze wielostronnego procesu. (…)  W marcu 2015 roku powstała wielostronna grupa doradcza pod przewodnictwem Niemiec, mająca wspierać opracowanie niniejszych Wytycznych. Regularny wkład w ich powstanie mieli członkowie grupy doradczej oraz inni eksperci. W rezultacie niniejsze Wytyczne mają mieć charakter praktyczny, z naciskiem na wypracowanie konstruktywnych, opartych na współpracy metod rozwiązywania złożonych problemów.”

Pobierz RAPORT >>