„Współpraca podmiotów biznesowych i organizacji pozarządowych: aspekty prawno-podatkowe”

„Współpraca podmiotów biznesowych i organizacji pozarządowych: aspekty prawno-podatkowe”

Aby ułatwić współpracę biznesu z organizacjami pozarządowymi eksperci podatkowi i prawni Deloitte, partner Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wraz z Forum Darczyńców w Polsce przygotowali opracowanie „Współpraca podmiotów biznesowych i organizacji pozarządowych: aspekty prawno–podatkowe”.

Publikacja ma pomóc w rozwoju współpracy między firmami i organizacjami pozarządowymi, aby  firmy i organizacje społeczne łączyły siły i realizowały wspólnie coraz więcej przedsięwzięć na rzecz dobra publicznego, m.in. w obszarze kultury, edukacji, ochrony środowiska czy rozwoju lokalnych społeczności. Celem autorów podręcznika było pokazanie firmom i organizacjom społecznym, jak poruszać się po przepisach podatkowych oraz regulacjach prawnych, aby dzięki publikacji obie strony tej współpracy poczuły się pewniej, a nabyta wiedza pozwoliła im realnie szacować ryzyka prawne oraz podejmować świadome decyzje.

 – Wspieranie inicjatyw społecznych pracowników Deloitte czy współpraca firmy z fundacjami i stowarzyszeniami to ważna część naszej działalności. Wierzymy, że rozwój zależy nie tylko od osiąganych wyników finansowychale również od zaangażowania społecznego. Współpracę z Forum Darczyńców nad projektem przygotowania tego podręcznika podjęliśmy w ramach działań pro bono, realizując jeden z globalnych i strategicznych celów Deloitte „Making an impact that matters”, czyli wywierania pozytywnego wpływu na społeczeństwo i otoczenie – mówi Krzysztof Moczulski, Partner Zarządzający działem Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Polsce i Europie Środkowej.

Z kolei Forum Darczyńców w Polsce od kilkunastu lat rozwija i promuje filantropię korporacyjną. „Strategiczna filantropia korporacyjna opiera się na partnerstwie z organizacjami społecznymi: fundacjami i stowarzyszeniami. Dzięki temu powstaje synergia firmowych zasobów finansowych, rzeczowych i ludzkich oraz wiedzy, umiejętności i doświadczeń fundacji i stowarzyszeń. Wspólnie możemy skuteczniej odpowiadać na potrzeby społeczne” mówi Magdalena Pękacka – Dyrektorka Forum Darczyńców.

Przygotowany przez Deloitte oraz Forum Darczyńców podręcznik podzielony został na cztery części: pierwsza z nich dotyczy współpracy na gruncie podatkowym w zakresie podatku od osób prawnych, VAT oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. W dalszej części można znaleźć wskazówki dotyczące problemów, jakie mogą pojawić się przy tego rodzaju współpracy oraz możliwości ich rozwiązywania. Dwa ostatnie rozdziały to omówienie kwestii związanych z codzienną działalnością organizacji pozarządowych, czyli prowadzenia działalności gospodarczej oraz odpłatnej działalności pożytku publicznego, a także szczegółowe omówienie materii związanej ze zwolnieniem tych podmiotów z podatku od osób prawnych.

Podręcznik skierowany jest do pracowników organizacji pozarządowych i działów firm, które z nimi współpracują. Dzięki odpowiedniej wiedzy osoby zarządzające organizacjami jak i osoby reprezentujące firmy, będą mogły dobierać rozwiązania bezpieczne i korzystne dla obu stron umowy.

POBIERZ PRZEWODNIK >>