Wspólna odpowiedzialność. Rola innowacji

Wspólna odpowiedzialność. Rola innowacji

Autorzy: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Natalia Ćwik (red.)

Data i miejsce wydania: Warszawa 2013

Książka zawiera przykłady zarówno innowacji społecznych jak i ekologicznych oraz rozważanie dotyczące tego, jak pracownicy czy konsumenci mogą inicjować innowacje i tworzyć nowe modele biznesowe. Częścią publikacji są także case studies z Polski i zagranicy przybliżą istniejące dobre praktyki.

89% polskich przedsiębiorstw deklaruje zainicjowanie lub wdrożenie projektów innowacyjnych w ostatnich 3 latach swojej działalności. W firmach posiadających sformalizowana strategię społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), odsetek ten wynosi aż 97%. W zakresie pobudzania innowacyjności coraz popularniejsza staje się grywalizacja – to główne wnioski badania „Zrównoważona innowacyjność w polskich przedsiębiorstwach: stan obecny a wyzwania” zawarte w publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu pt. „Wspólna odpowiedzialność. Rola innowacji”. Opracowanie poświęcone jest relacjom pomiędzy społeczną odpowiedzialnością biznesu a innowacjami.

Z badania Forum Odpowiedzialnego Biznesu wynika, że CSR może być źródłem innowacji w firmie, ale tylko 19% polskich przedsiębiorstw wdrażając je korzysta z wiedzy swoich działów zajmujących się społeczną odpowiedzialnością biznesu. Według deklaracji większości ankietowanych, wartości społeczne i środowiskowe są motywem działań innowacyjnych (72%), a odsetek ten rośnie w firmach posiadających sformalizowaną strategię CSR (89%). Większość badanych uważa, że wartości te powinny być uwzględniane na istotnych etapach realizacji przedsięwzięcia innowacyjnego (79%). I również w tym przypadku, z tą opinią zgadzają się głównie przedstawiciele firm posiadających strategię społecznej odpowiedzialności biznesu (96%).

– Innowacyjność, podobnie jak CSR, wymaga zmiany w stylu myślenia, niestandardowych sposobów działania, otwarcia się na „nowe” i „nieznane”. Inspiracja jaką daje zrównoważony rozwój pozwala na tworzenie nowych produktów czy usług, które już na etapie koncepcji odpowiadają na wyzwania związane np. ze zmianami demograficznymi czy klimatycznymi. Polskie firmy coraz częściej korzystają z tej możliwości. Nadal jednak wykorzystanie strategii odpowiedzialnego biznesu jako źródła innowacji to potencjał do zagospodarowania, dzięki którym polscy przedsiębiorcy mogą budować konkurencyjność, nie tylko lokalnie ale także na globalnym rynku. – mówi Mirella Panek-Owsiańska, Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Większość firm monitoruje wpływ działań innowacyjnych na obszary, których dotyczą. Najbardziej systematycznie monitorowany jest wpływ działań na klientów (78%), równie często na pracowników (75%), nieco rzadziej na środowisko (69%). Wpływ na społeczeństwo oraz na dostawców monitoruje 63% firm. Analizy prowadzone są najczęściej przy wsparciu audytorów (67%) oraz na podstawie obserwacji własnych (64%).

W zakresie innowacji kluczowe są zasoby ludzkie. Firmy ciągle poszukują innowacyjnych rozwiązań, które prowadzą do wzrostu produktywności. Z pomocą przychodzi grywalizacja, czyli wykorzystanie mechaniki znanej z gier do modyfikowania zachowań ludzi w sytuacjach realnych, w celu zwiększenia zaangażowania. Technika bazuje na przyjemności, jaka płynie z pokonywania kolejnych wyzwań, rywalizacji i współpracy. W większości badanych firm pracownicy są motywowani do inicjowania pomysłów i rozwiązań, działania takie wdraża 79% polskich przedsiębiorstw. Dobre praktyki w tym zakresie prezentują szeroki wachlarz stosowanych rozwiązań. Jeden z najważniejszych rezultatów, jakie osiąga się dzięki grywalizowaniu zachowań pracowników, to wzrost zaangażowania. Dobrze zaprojektowana i z sukcesem wdrożona grywalizacja jest także doskonałym narzędziem społecznej odpowiedzialności biznesu.

Badanie „Zrównoważona innowacyjność w polskich przedsiębiorstwach – stan obecny a wyzwania”, zostało przeprowadzone w okresie maj-lipiec 2012 r. na zlecenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu przez Millward Brown SMG/KRC. Przebadanych zostało 70 przedsiębiorstw z listy 500 największych w Polsce. Patronem badania było Ministerstwo Gospodarki.

Partnerem merytorycznym publikacji „Wspólna odpowiedzialność. Rola innowacji” jest Orange Polska.