Wastewater Zero. A call to action for business to raise ambition for SDG 6.3

Wastewater Zero. A call to action for business to raise ambition for SDG 6.3

Zanieczyszczenie ścieków przemysłowych jest przyczyną znacznych strat środowiskowych, społecznych i ekonomicznych. Koszty prowadzenia dotychczasowej działalności znacznie przewyższają wydatki na działania mające na celu rozwiązanie problemów związanych z zanieczyszczeniem ścieków przemysłowych. Aby wesprzeć firmy w działaniach związanych z kryzysem wodnym oraz zachęcić je do zwiększania ambicji w zakresie walki z marnotrawstwem wody WBCSD wydała publikację „Wastewater Zero. A call to action for business to raise ambition for SDG 6.3”. Zawiera ona szereg wskazówek, ram działania oraz inspiracje dla przedsiębiorstw z różnych branż.

Dotychczasowe koszty i polityki związane z podejściem do ścieków przemysłowych uniemożliwiają przedsiębiorstwom postępy w realizacji SDGs dotyczących bioróżnorodności, zmian klimatycznych i bezpieczeństwa wodnego. Podnosząc swoje ambicje w zakresie SDG 6.3 – który wzywa do zmniejszenia o połowę udziału nieoczyszczonych ścieków i znacznego zwiększenia recyklingu i bezpiecznego ponownego wykorzystania wody – przedsiębiorstwa muszą zobowiązać się do bycia „wastewater zero„, czyli praktycznie ograniczyć do zera produkcję ścieków, które nie będą w żaden sposób wykorzystane.

Podejmując to zobowiązanie, firma może zminimalizować ryzyko fizyczne, regulacyjne i reputacyjne oraz zyskać przewagę konkurencyjną poprzez wkroczenie już teraz na rynek, który według prognoz będzie wart ponad 50 miliardów USD rocznie do 2024 r. Ponadto podniesienie wydajności strategii gospodarki ściekowej może również przyczynić się do celów związanych z wodą, bioróżnorodnością i klimatem.

Jak podkreślono w publikacji, w analizach dotyczących istotności i ryzyka często nie uwzględnia kwestii takich jak zanieczyszczenie ścieków. Związane z nim ryzyka przenoszone są na innych interesariuszy. Wśród sektorów, w których problem jest szczególne palący, WBCSD wymienia branżę odzieżową, produkcję żywności i napojów oraz rolnictwo.

Aby zachęcić firmy do zwiększenia ich ambicji w zakresie SDG 6.3 WBCSD (Światowa Rada Biznesu ds. Zrównoważonego Rozwoju) przygotowała kilka wskazówek i ram działania dla przedsiębiorstw w celu rozwiązania problemów związanych z zanieczyszczeniem ścieków przemysłowych:

  1. Cyrkularność : włączenie zasady obiegu zamkniętego w całej organizacji.
  2. Cele i wskaźniki: ustalenie ich w oparciu o dane naukę i specyfikę branży.
  3. Docenianie wody : ważne jest zminimalizowanie negatywnych środowiskowych efektów zewnętrznych i zachęcenie do ponownego wykorzystania wody.
  4. Ujawnianie : ulepszenie sprawozdawczości, wykraczającej poza minimalne wymogi regulacyjne.
  5. Partnerstwa : inwestowanie w partnerstwa publiczno-prywatne.
  6. Łańcuch wartości : motywowanie i wspieranie partnerów (zwłaszcza biznesowych) w całym łańcuchu wartości.

Podejmując te działania, biznes powinien współpracować na poziomie np. sektorów i klastrów przemysłowych w celu ustanowienia zestandaryzowanych i przejrzystych mechanizmów, które tworzą wspólną wizję i monitorują postępy w odniesieniu do wyznaczonych celów. Kluczowe znaczenie dla współpracy ma zaangażowanie władz publicznych w tworzenie sprzyjającego środowiska poprzez zapewnienie zachęt do inwestycji w odpowiednią infrastrukturę ściekową.

Pobierz publikację >>