Towards age-friendly work in Europe: a life-course perspective on work and ageing from EU Agencies

Towards age-friendly work in Europe: a life-course perspective on work and ageing from EU Agencies

Cztery europejskie agencje (EU-OSHA, Eurofound, Cedefop, EIGE)  wspólnie przygotowały raport na temat sytuacji na rynku pracy w Unii Europejskiej w kontekście starzenia się społeczeństwa.

Sprawozdanie skupia się na wpływie starzenia się pracowników w UE na zatrudnienie, warunki pracy, standardy życia i dobrobyt. Skoordynowany przez EU-OSHA raport przedstawia, w jaki sposób informacje z czterech agencji, specjalizujących się w innych tematach, mogą wspierać tworzenie komplementarnych i pełniejszych polityk oraz rozwiązań. Wyniki opierają się na specjalistycznej wiedzy każdej z instytucji i obejmują różne wyzwania związane ze starzeniem się pracowników oraz propozycje innowacyjnych rozwiązań.

Pobierz raport 

Instytucje biorące udział w badaniu

EU-OSHA (Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy) przedstawia przykłady zintegrowanych podejść do bezpieczeństwa i higieny pracy osób starzejących się.

Eurofound (Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracybada warunki pracy dla pracowników w każdym wieku, związane z nimi wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju pracy i jak właściwe polityki mogą sprzyjać dłuższemu życiu zawodowemu.

Cedefop (Europejskie Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego) bada, jak można wykorzystać kształcenie i szkolenie zawodowe w celu wspierania aktywnego starzenia się w pracy.

EIGE (Europejski instytut ds. równości płci) przedstawia perspektywę płci w kwestii starzejącej się siły roboczej i omawia różne wyzwania stojące przed mężczyznami i kobietami.

W raporcie przedstawiono również wpływ długoterminowych tendencji demograficznych na zatrudnienie i analizuje zaangażowanie w edukację w ciągu życia. Po tym następuje wezwanie do wprowadzania rozwiązań sprzyjających aktywnemu starzeniu się, które zapewniają starszym pracownikom szansę na utrzymanie zatrudnienia i rozwijanie kompetencji.

źródło: EIGE