Task Force on Climate-related Financial Disclosures Status Report 2020

Task Force on Climate-related Financial Disclosures Status Report 2020

Publikacja Task Force on Climate-related Financial Disclosures jest corocznym raportem na temat ujawniania przez firmy informacji finansowych związanych z oddziaływaniem na klimat, zgodnie z rekomendacjami TCFD.

Rekomendacje TCFD, przedstawione w 2015 r., zostały pomyślane jako zestaw dobrowolnych, spójnych zaleceń dotyczących ujawniania informacji i mają służyć przedsiębiorstwom do przekazywania inwestorom, pożyczkodawcom i ubezpieczycielom wiarygodnych informacji o ryzykach finansowych związanych z oddziaływaniem na klimat. Prace nad ostatecznym kształem rekomendacji zakończono w 2017 r., po szeroko zakrojonych konsultacjach. W efekcie powstał zestaw zaleceń, mający na celu wsparcie w transparentnym i wiarygodnym raportowaniu danych pozwalających zrozumieć zagrożenia i szanse firmy w odniesieniu do klimatu.

Od tego czasu ponad 1500 organizacji wyraziło swoje poparcie dla zaleceń TCFD, co stanowi wzrost o ponad 85% w porównaniu z danymi z 2019 r. Prawie 60% ze 100 największych firm na świecie wspiera TCFD, raportuje zgodnie z zaleceniami TCFD lub czyni jedno i drugie.

W najnowszym raporcie stwierdzono, że ujawnianie informacji finansowych związanych z klimatem, zgodnie z zaleceniami TCFD, stale rośnie od czasu ich publikacji w 2017 r. W raporcie podkreślono jednak ciągłą potrzebę postępu w jakości ujawnień. Zwłaszcza biorąc pod uwagę pilną potrzebę i postępy w pracach nad spójnością i porównywalnością w raportowaniu.

Kluczowe wnioski

  • W 2019 r. 42% spółek o kapitalizacji rynkowej większej niż 10 mld USD ujawniło przynajmniej niektóre informacje zgodnie z rekomendacją TCFD
  • Prawie 60% ze 100 największych firm publicznych na świecie wspiera TCFD, raportuje zgodnie z zaleceniami TCFD lub czyni jedno i drugie
  • Przedsiębiorstwa energetyczne oraz firmy z branży budowlanej przodują – w roku podatkowym 2019 średni poziom ujawnień zgodnych z TCFD wynosi odpowiednio 40% dla przedsiębiorstw energetycznych i 30% dla przedsiębiorstw  z branży budowlanej
  • Wpływ zmian klimatycznych na firmy i ich strategie biznesowe postrzegany jest jako „najbardziej przydatna” informacja. Jednocześnie tylko 1 na 15 firm ujawnia tego typu informacje.

Raport TFCD zawiera również „mapę drogową” dla osób odpowiedzialnych za proces raportowania.

TCFD opublikowało również wytyczne dotyczące analizy scenariuszy związanych z klimatem dla firm niefinansowych oraz uwzględniania ryzyka związanego z klimatem w istniejących procesach zarządzania ryzykiem . Ponadto TCFD opublikowała konsultacje społeczne dotyczące perspektywicznych wskaźników klimatycznych dla firm finansowych ; odpowiedzi na konsultacje należy złożyć do 27 stycznia 2021 r.

Do 27 stycznia 2021 r. trwają konsultacje dotyczące wskaźników klimatycznych dla firm z branży finansowej. Więcej informacji tutaj >>

Pobierz publikację >>

Źródło: fsb.org