Sprawiedliwe przejście do zrównoważonego rozwoju

Sprawiedliwe przejście do zrównoważonego rozwoju

Publikacja jest owocem współpracy Instytutu na rzecz Ekorozwoju, Instytutu Spraw Publicznych i Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie, które wspólnie zrealizowały projekt pt. Spotkanie organizacji zainteresowanych celami zrównoważonego rozwoju w Polsce. Jego celem było upowszechnienie w Polsce Agendy 2030, aby stanowiła ona istotny element kształtowania polityki rozwoju w trzech wymiarach: społecznym, gospodarczym i środowiskowym. Chodzi nie tylko o to, aby administracja centralna brała je pod uwagę, lecz także, by stanowiły one punkt odniesienia działań samorządów lokalnych, przedsiębiorców oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Poruszane zagadnienia:

  • Nierówności społeczne a sprawiedliwe przejście do włączającego społeczeństwa i gospodarki
  • Zrównoważony rozwój – wymiar dotyczący żywności i zdrowia
  • Sprawiedliwe przejście do gospodarki o obiegu zamkniętym
  • Równość płci a zrównoważony rozwój. Od dzielenia się domem do dzielenia się władzą
  • Sprawiedliwość międzypokoleniowa a zrównoważony rozwój

POBIERZ RAPORT >> Sprawiedliwe Przejście do Zrównoważonego Rozwoju