Sector Transformation. An SDG Roadmap for Electric Utilities

Sector Transformation. An SDG Roadmap for Electric Utilities

World Business Council for Sustainable Development przygotowała publikację, której celem jest wsparcie firm w procesie transformacji gospodarek i modeli biznesowych ku zrównoważonemu rozwojowi.

Sektor elektroenergetyczny ma do odegrania zasadniczą rolę w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Od niego zależna jest bowiem przyszłość zrównoważonej energii – niezbędnego składnika wysiłków na rzecz walki z kryzysem klimatycznym, zapewnienia  rozwoju gospodarczego i przejścia w kierunku rozwiązań sprzyjających włączeniu społecznemu i budowaniu włączających gospodarek.

Przygotowana przez Światową Radę Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (WBCSD) mapa drogowa dotycząca realizacji SDGs przez sektor związany z usługami elektroenergetycznymi wyznacza nowy standard najlepszych światowych praktyk w zakresie tego, w jaki sposób firmy z tej branży mogą przyczynić się do realizacji założeń Agendy 2030.

W publikacji przedstawiono dziewięć priorytetów i siedem kluczowych obszarów wpływu, w których ten sektor jest dobrze przygotowany do prowadzenia transformacji zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. W każdym z nich wskazano szereg konkretnych działań, które firmy mogą podjąć, aby zmaksymalizować swój potencjał pozytywnego wpływu na realizację SDGs w krótko-, średnio- i długoterminowych horyzontach czasowych. Dotyczą one m.in. dekarbonizacji gospodarki, zwiększania dostępu do niedrogich i zrównoważonych źródeł energii, przestrzegania praw człowieka oraz ochrony bioróżnorodności.

Pobierz publikację >>