Samo raportowanie nie ochroni klimatu. Dekarbonizacja firmy – konkurencyjność klimatyczna 2.0

Samo raportowanie nie ochroni klimatu. Dekarbonizacja firmy – konkurencyjność klimatyczna 2.0

Według ekspertów i ekspertek Fundacji Climate Strategies Poland, samo raportowanie klimatyczne nie przekłada się na redukcję emisji ani na konkurencyjność klimatyczną firm. Propozycje realnych działań z zakresu zarządzania klimatycznego są dostępne w raporcie CSP objętym patronatem Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

W raporcie Samo raportowanie nie ochroni klimatu. Dekarbonizacja firmy – konkurencyjność klimatyczna 2.0 Fundacja Climate Strategies Poland pokazuje rosnącą lukę w zakresie zarządzania klimatycznego i realnej dekarbonizacji polskich firm względem ich zagranicznych partnerów i konkurentów. Według Autorów i Autorek, realna zmiana wymaga proaktywnego przygotowania się na warunki konkurencyjne i jest możliwa tylko dzięki zaplanowaniu i wdrożeniu rzeczywistej dekarbonizacji firmy.

Raport stanowi próbę odpowiedzi na pytania, w jakim punkcie znajduje się dziś polski biznes, jeśli chodzi o zrozumienie zmiany klimatu i jej wpływu na rzeczywistość, a także na ile skutecznie raportuje swoje działania. Czy jest gotowy do włączenia wątków klimatycznych do swoich strategii oraz realnego dekarbonizowania swojej działalności? A przede wszystkim – co konkretnie powinien robić w zakresie realnej dekarbonizacji firmy i jak należy się do tego zabrać. Celem raportu jest pokazanie praktycznego wymiaru dekarbonizacji firmy w Zakresie 1 i 2 oraz zmobilizowanie polskich firm do zarządzania emisjami w Zakresie 3.

Dla lepszego zrozumienia kontekstu i powagi sytuacji, raport rozpoczyna się od przedstawienia aktualnych, alarmujących i pełnych anomalii konsekwencji zmiany klimatu oraz scenariuszy globalnego ocieplenia wraz ze skutkami dla społeczeństwa i światowych gospodarek. Kolejne strony to odpowiedź Unii Europejskiej na kryzys klimatyczny, szczegółowy opis regulacji oraz poziomu ich wdrożenia w polskiej rzeczywistości.

Rozdział drugi to pogłębiona analiza jakości zarządzania klimatycznego w największych polskich firmach w wybranych branżach. W rozdziale trzecim eksperci i ekspertki Fundacji koncentrują się na procesie realnej dekarbonizacji: kluczowych wyzwaniach, wnioskach i korzyściach oraz dzielą się mapą drogową dekarbonizacji w firmie. Czwarty rozdział opisuje znaczenie Zakresu 3, a także wyzwania jakie wiążą się z jego liczeniem i raportowaniem. Rozdział piąty i podsumowanie dotyczą emisyjności mniejszych firm oraz budowania konkurencyjności firm w obliczu zapóźnionej transformacji gospodarki.

Raport dostępny na stronie.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest patronem raportu.