Raport z 4. edycji badania „CSR w praktyce – barometr Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej”

Raport z 4. edycji badania „CSR w praktyce – barometr Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej”

Badanie „CSR w praktyce – barometr Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej” zostało przeprowadzone po raz czwarty w maju 2019 roku z udziałem 56 respondentów, reprezentujących przedsiębiorstwa działające na polskim rynku.

Tegoroczna ankieta zawierała, podobnie do poprzednich edycji, ponad 30 pytań, w tym nowy blok dotyczący zagadnienia różnorodności w firmie (w ubiegłym roku część ta dotyczyła działań zgodnych z podejściem zero waste). Respondenci to głównie prezesi, najwyższa kadra zarządzająca a także osoby odpowiedzialne za prowadzenie działań CSR.

Wyniki tegorocznego badania CCIFP wskazują, że w 82% przedsiębiorstw w planowanie strategii CSR  zaangażowany jest zarząd i dyrekcja. W 36% badanych firm istnieje długofalowa strategia CSR, w 16% roczny lub dwuletni plan. 46% przedsiębiorstw, które wzięły udział w ankiecie nie ma określonej strategii – działania są realizowane doraźnie w zależności od potrzeb i możliwości. Odpowiedzi na temat budżetu rozkładają się następująco: w większości organizacji środki finansowe są przyznawane w zależności od potrzeb (34%), nieco mniej firm posiada oddzielny budżet CSR (27%), a w 9% przypadków działania CSR finansowane są z budżetu wspólnego także dla działań PR.

Korzyści z prowadzonych działań CSR są zauważalne przez przedsiębiorców – 29% dostrzega inne niż finansowe, zaś 16% odnotowuje zyski finansowe. Blisko 40% firm nie mierzy jednak korzyści z działań CSR, zaś jedynie 4% przedsiębiorstw jest zdania, że nie odnotowało żadnych zysków.

Raportowanie działań CSR zadeklarowała blisko połowa ankietowanych – 45%, spośród nich 18% raportuje działania według certyfikowanych standardów, pozostałe według autorsko opracowanych standardów wewnątrzfirmowych lub wytycznych nie podlegających certyfikacji (np. ISO 26 000).

Działania CSR są komunikowane w większości przedsiębiorstw. Najbardziej popularne platformy to wewnętrzny intranet – 64%, media społecznościowe – 57% i strony internetowe firm – 55%.  Nieco mniej organizacji – 36% – komunikuje działania CSR w sposób bezpośredni, podczas konferencji, spotkań, targów. Co czwarta firma – 27%, publikuje raport CSR, który dystrybuuje wśród interesariuszy a co szósta – 18%, nie prowadzi komunikacji w tym obszarze.

Czytaj więcej o premierze raportu >>

Pobierz publikacje >>