Raport „Wdrażanie zarządzania oraz jego efekty wśród sygnatariuszy Karty Różnorodności w Unii Europejskiej (2014)”

Raport „Wdrażanie zarządzania oraz jego efekty wśród sygnatariuszy Karty Różnorodności w Unii Europejskiej (2014)”

Autorzy: Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości, Manfred J. Wondrak

Data i miejsce wydania: 2014

Wiele badań zrealizowanych w Unii Europejskiej wskazuje, że zarządzanie różnorodnością jest źródłem wartości w biznesie. Korzyści biznesowe nie wynikają po prostu z samego faktu istnienia różnorodności wśród pracowników, lecz do ich pojawienia się niezbędne jest skuteczne zarządzanie różnorodnością. W niniejszym raporcie przedstawiono informacje na temat bieżącego stanu wdrażania zarządzania różnorodnością wśród sygnatariuszy 111 Kart Różnorodności oraz wpływu podpisania Karty Różnorodności na rozwój polityki różnorodności i działań sygnatariuszy w tym zakresie.

Ogólnie rzecz biorąc, wyniki badania po raz kolejny dowodzą, że Karta Różnorodności jest zarówno cennym punktem wyjścia dla podmiotów, które chcą wstąpić na ścieżkę zarządzania różnorodnością, jak też użytecznym punktem odniesienia dla tych, którzy chcą tworzyć bardziej zaawansowane i ambitne strategie zarządzania różnorodnością. Najważniejsze wnioski z badania zaprezentowano w kolejnym rozdziale, zawierającym podsumowanie wyników dla wszystkich Kart Różnorodności na szczeblu całej UE (średnio 1 826 podmiotów w Europie), a w kolejnych rozdziałach przedstawiono sumaryczne wyniki dla każdego spośród badanych krajów posiadających Kartę Różnorodności.

Najważniejsze wnioski

  1. Dziesięć lat po wejściu w życie pierwszej Karty Różnorodności we Francji, karty krajowe podpisało ponad 7 100 podmiotów w Europie, zatrudniających łącznie ok. 13,6 mln pracowników. Liczby te nieustannie rosną. Co roku do tego typu inicjatyw przystępuje kolejne 500–600 organizacji.
  2. Znaczna większość (95%) sygnatariuszy kart stwierdziła, że podpisanie Karty Różnorodności miało wpływ na rozwój prowadzonych przez nich polityk i działań w zakresie różnorodności. Średnia arytmetyczna dla całej UE wynosi 3,23 na skali od 1 (=bez wpływu) do 5 (=bardzo duży wpływ). Wpływ podpisania karty jest nieco silniejszy w tych krajach, które wykazują aktywność na tym polu od dłuższego czasu (tzn. 3,27 dla Francji; 3,88 dla Hiszpanii).
  3. Sygnatariusze kart są zgodni co do roli unijnej Platformy Kart Różnorodności. Działanie platformy jest uznawane za cenne we wszystkich krajach. Akceptacja jej poszczególnych działań (wielkości łączne dla UE3) waha się od 66% w przypadku dawania przykładów dobrych praktyk i 62% w przypadku prezentowania narzędzi zarządzania różnorodnością i stosownych publikacji aż do 46% jeśli chodzi o umożliwianie wzajemnych kontaktów (networking). Szkolenia i harmonizacja przepisów ustawodawstwa krajowego były często wskazywane jako obszary, w których sygnatariusze udzielający odpowiedzi na kwestionariusz mieli dodatkowe oczekiwania. Niektóre organizacje odpowiedzialne za karty krajowe wskazywały, że nie wszyscy sygnatariusze mają świadomość istnienia unijnej platformy i podejmowanych przez nią działań. Wynika z tego, że istnieje przestrzeń dla dalszego promowania działań platformy wśród sygnatariuszy.
  4. Jeżeli chodzi o grupy docelowe, główny punkt ciężkości inicjatyw w sferze różnorodności położono na zagadnienia związane z równością płci (48%), obecnością osób należących do różnych pokoleń4 (46% w przypadku osób starszych, 45% w przypadku młodych), niepełnosprawnością (44%) oraz pochodzeniem rasowym lub etnicznym (28%). Orientacja seksualna (16%) oraz tożsamość płciowa (15%) to zagadnienia, którym poświęca się mniej uwagi. Poszczególne kraje różnią się od siebie znacząco, jeśli chodzi o priorytety. Przykładowo, wskaźnik dla pochodzenia etnicznego jako czynnika definiującego grupę docelową osiąga wartości od 100% w Szwecji do 8% w Finlandii, gdzie karta istnieje zaledwie od dwóch lat, a jej sygnatariusze są na wczesnym etapie wprowadzania inicjatyw w zakresie różnorodności. Ogólnie rzecz biorąc, najwyższe wskaźniki osiąga równość płci, natomiast orientacja seksualna i tożsamość płciowa plasują się najniżej na liście priorytetów, co jest zgodne z wynikami innych badań na temat różnorodności w Europie, a nawet na świecie.

Przejdź do Raportu „Wdrażanie zarządzania oraz jego efekty wśród sygnatariuszy Karty Różnorodności w Unii Europejskiej (2014)” (PDF, rozmiar 2,59 MB)