Praca przymusowa. Poradnik: jak ją rozpoznać i jej przeciwdziałać

Praca przymusowa. Poradnik: jak ją rozpoznać i jej przeciwdziałać

Poradnik zawiera narzędzia, które mają pomóc firmom w przeciwdziałaniu wystąpieniu zjawiska pracy przymusowej oraz w zmniejszeniu ryzyka skorzystania z pracy przymusowej w swojej działalności.

Poradnik jest skierowany do przedsiębiorstw, instytucji publicznych, organów administracji publicznej, organizacji pozarządowych, związków zawodowych, jaki innych podmiotów korzystających z pracy ludzi bezpośrednio (zatrudniając ich) lub pośrednio, które są
świadome ryzyka i konsekwencji uwikłania w korzystanie z pracy przymusowej oraz które w sposób świadomy chciałyby wywiązać się z obowiązku zapewnieniaposzanowania praw człowieka, w tym prawa do pracy oraz zakazu niewolnictwa.

Publikacja przygotowana w ramach prac Grupy Roboczej ds. Relacji z Osobami Świadczącymi Pracę działającej przy Zespole ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw – organie pomocniczym Minister Funduszy i Polityki Regionalnej.

Pobierz poradnik >>