Pokolenia 50+ w Polsce i w Europie: aktywność, stan zdrowia, warunki pracy, relacje międzypokoleniowe i wykluczenie. Raport podsumowujący wyniki badań  7. rundy badania „SHARE: 50+ w Europie”

Pokolenia 50+ w Polsce i w Europie: aktywność, stan zdrowia, warunki pracy, relacje międzypokoleniowe i wykluczenie. Raport podsumowujący wyniki badań 7. rundy badania „SHARE: 50+ w Europie”

Niniejszy raport przedstawia podsumowanie wybranych wyników 7. rundy Badania Zdrowia, Starzenia się Populacji i Procesów Emerytalnych „SHARE: 50+ w Europie”. Badanie to ma unikatowy na skalę europejską i światową charakter, co wynika z kilku powodów. Po pierwsze, jest to badanie panelowe, przeprowadzane częściowo na tej samej grupie osób w wieku 50 i więcej lat. Oznacza to, że istnieje możliwość oceny, jak zmienia się sytuacja tych osób wraz z upływem czasu. Po drugie, jest to badanie multidyscyplinarne, w którego realizację i analizę angażują się demografowie, epidemiolodzy, ekonomiści, psychologowie i socjologowie z wielu krajów Europy i świata. Po trzecie, jest to przedsięwzięcie międzynarodowe.

Realizację badania rozpoczęto w 2004 r. w 12 europejskich krajach, do których na przestrzeni lat dołączały kolejne. W 2017 roku, w 7. edycji, badanie przeprowadzono 27 krajach. Badanie objęło zatem swoim zasięgiem niemal całą Unię Europejską oraz dodatkowo Izrael i Szwajcarię. Dzięki temu można w porównywalny sposób analizować wyniki dla wielu krajów. Wyniki badań opracowanych przez naukowców w oparciu o informacje zebrane w badaniu SHARE przyczyniają się do lepszego zrozumienia warunków życia populacji 50+ w krajach europejskich i coraz częściej stanowią podstawę zmian wprowadzanych w zakresie systemów społeczno-gospodarczych w różnych krajach.

W raporcie oceniane są ryzyka związane z możliwościami utrzymania aktywności zawodowej osób w wieku 50+. Takim ryzykiem jest przede wszystkim utrata pracy, skutkująca bezrobociem, a także bierność zawodowa przed osiągnięciem wieku emerytalnego.  Potencjał osób 50+ związany jest z ich aktywnością nie tylko zawodową, ale także społeczną, której możliwości zależą od stanu zdrowia i poczucia bezpieczeństwa tej części społeczeństwa, a także zdolności i przygotowania otoczenia do wykorzystywania potencjału starzejącej się populacji. Wśród osób w wieku 50+ w Polsce powszechne jest występowanie różnych problemów ze zdrowiem i chorób przewlekłych utrudniających codzienne czynności funkcjonalne i mobilne, w tym także poważnych problemów zdrowotnych ograniczających samodzielne funkcjonowanie i wykonywanie podstawowych codziennych czynności, znacznie częściej niż w innych krajach Europy. Wysokie ryzyko występowania poważnych schorzeń oraz chorób przewlekłych może pociągać za sobą określone konsekwencje społeczne i ekonomiczne. Istotnym zagrożeniem dla populacji w wieku 50+ w Polsce jest również wykluczenie społeczne. Polska zajmuje w rankingu stopnia zagrożenia wykluczeniem społecznym trzecie miejsce.

Większość osób starszych w analizowanych krajach, w tym połowa osób starszych z co najmniej jednym ograniczeniem przy wykonywaniu podstawowych lub złożonych czynności życiowych, nie otrzymywało żadnych usług opiekuńczych. Około jedna trzecia z osób odczuwających takie ograniczenia korzystała
z formalnych usług opiekuńczych (kobiety częściej niż mężczyźni), pozostałe osoby otrzymywały wsparcie nieformalne.

Link do raportu >>

Raport SHARE 2019 wersja www

Pliki do pobrania:

Raport SHARE 2019 wersja www