Ku włączającej transformacji rynku pracy. Zbiór dobrych praktyk

Ku włączającej transformacji rynku pracy. Zbiór dobrych praktyk

Niniejsza broszura z najlepszymi praktykami, przygotowana w ramach międzynarodowego projektu „Upskill 4Future” zawiera kilka studiów przypadków inicjatyw podjętych przez firmy. Jej celem jest pokazanie konkretnych przykładów historii sukcesu w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników. Poprzez aktywne przekształcanie swojego miejsca pracy i kompetencji zatrudnionych, firmy odniosą znaczące korzyści względem swojej działalności i przyczynią się do poprawy sytuacji społecznej.

Postęp technologiczny, starzenie się społeczeństwa i globalizacja powodują zmianę sposobu organizacji i świadczenia pracy. W obliczu tych zmian, wiele zawodów i zadań ulega przetasowaniu, co stanowi zagrożenie dla pracowników, zwłaszcza tych wykonujących rutynowe i powtarzalne zadania, o niższym poziomie wykształcenia, osób starszych, a także dla kobiet.

Aby na takie zagrożenia zareagować, firmy muszą zwiększyć wysiłki i unowocześnić swoje systemy HR, a w szczególności planowanie zatrudnienia oraz zarządzanie umiejętnościami i kompetencjami. Idealna sytuacja to taka, w której firmy przechodzą na integracyjne podejście do zarządzania ludźmi. Jednak jak na razie brak jest uznania tej kwestii, brak jest praktycznego know-how i odpowiedzialnego przywództwa, ponieważ szkolenia mają tendencję do faworyzowania lepiej sytuowanych pracowników w firmach, co potencjalnie prowadzi do dalszych podziałów w społeczeństwie.

W tym kontekście CSR Europe uruchomiła ogólnoeuropejski projekt dla firm „Upskill 4Future” , którego celem jest zbadanie, w jaki sposób transformacja kadrowa może wspierać szanse na zatrudnienie najbardziej narażonych pracowników, zagrożonych utratą pracy w wyniku transformacji technologicznej i restrukturyzacji przedsiębiorstwa.

Opierając się na prognozowaniu przyszłych zawodów, szkoleniach i elastyczności funkcjonalnej, modele te określają, w jaki sposób pracownicy mogą przechodzić między różnymi zadaniami i zawodami w trakcie swojej kariery zawodowej w obliczu zmieniających się struktur siły roboczej.

Choć nie wszystkie firmy w niniejszej broszurze wspominają konkretne podjęte działania w odniesieniu do swoich pracowników szczególnie narażonych na ryzyko, są one jednak często skierowane do wszystkich zatrudnionych, niezależnie od ich umiejętności. Jest to zresztą zgodne z wynikami raportu z badania Gotowość firm do integracyjnych zmian kadrowych”, który ukazuje, że większość firm ocenianych w ramach projektu „Upskill 4Future” nie ma dedykowanego podejścia do tej grupy pracowników.

Pobierz publikację >>