Integrating the SDGs into Corporate Reporting: A Practical Guide

Integrating the SDGs into Corporate Reporting: A Practical Guide

„Integracja Celów Zrównoważonego Rozwoju w sprawozdawczości korporacyjnej: praktyczny przewodnik”  to publikacja, która ma na celu umożliwić firmom lepsze mierzenie i raportowanie ich wpływu na osiąganie Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG). Przewodnik został opublikowany przez Global Reporting Initiative (GRI) i United Nations Global Compact.

Nowa publikacja pomaga firmom każdej wielkości nadać priorytety celom SDG w zakresie działania i raportowania, ustalania powiązanych celów biznesowych oraz mierzenia i raportowania postępów.

Oczekuje się, że 17 SDG wygeneruje oszczędności i dochody w wysokości ponad 12 bilionów USD do 2030 r., co sprawia, że ​​tysiące małych i dużych firm na całym świecie jest zachęcanych do działania na rzecz osiągnięcia tych celów. Ale do tej pory brak jednolitej metodologii pomiaru i raportowania na temat ich wkładu w globalne cele stał się przeszkodą.

Opracowany przy wsparciu Shift i PwC – oraz w ramach Platformy działań w zakresie raportowania na temat celów zrównoważonego rozwoju – przewodnik uzupełnia zestaw narzędzi, który ma na celu zwiększenie i poprawę sprawozdawczości przedsiębiorstw na temat globalnych Celów i ich wysiłków na rzecz realizacji Agendy 2030.

Nowo opublikowany przewodnik nie tworzy nowych ram sprawozdawczości, ale opiera się na Dziesięciu Zasadach ONZ Global Compact, Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka oraz standardach raportowania zrównoważonego rozwoju GRI.

Autorzy raportu zachęcają firmy do zgłaszania zarówno ich pozytywnego, jak i negatywnego wpływu na SDG.

„Poprzez raportowanie o działaniach, wkładach i wpływie na Cele Zrównoważonego Rozwoju, firmy mogą zaspokoić potrzeby informacyjne Rządów, inwestorów i innych interesariuszy oraz zwiększyć swoją odpowiedzialność przed społeczeństwem” – mówi Lise Kingo, dyrektor generalny i dyrektor wykonawczy UN Global Compact.

POBIERZ PUBLIKACJĘ >>