Europe Sustainable Development Report 2020

Europe Sustainable Development Report 2020

Sustainable Development Solutions Network (SDSN) oraz Institute for European Environmental Policy (IEEP) przedstawiły kolejną edycję raportu dotyczącego postępów w realizacji SDGs w Europie. Towarzyszy jej znamienny podtytuł: „Meeting the Sustainable Development Goals in the face of the COVID-19 pandemic”. W raporcie przedstawiono postępy i wyzwania w zakresie realizacji SDGs zarówno w perspektywie całej UE, jak i poszczególnych państw członkowskich.

Kraje skandynawskie ponownie w czołówce. Polska na 16. miejscu

Najlepsze wyniki w Indeksie SDG, kluczowym wskaźniku w raporcie, osiągnęły ponownie kraje skandynawskie – Finlandia, Szwecja i Danie. Ale nawet te państwa stoją przed poważnymi wyzwaniami w zakresie realizacji poszczególnych Celów Zrównoważonego Rozwoju. Zaś cały kontynent stoi w obliczu poważnych wyzwań w obszarach takich jak zrównoważone rolnictwo i systemy żywnościowe, zmiany klimatu czy bioróżnorodność.

Polska, z wynikiem 69,63 pkt. (na 100 możliwych), zajęła 16. lokatę na 31 sklasyfikowanych państw europejskich. Najpoważniejsze wyzwania dotyczą realizacji Celu 13. (Działania w dziedzinie klimatu) oraz Celu 14. (Życie pod wodą). Stopień realizacji zadań dotyczących tych SDGs wręcz maleje. Wpływ na to mają m.in. poziom emisji szkodliwych gazów cieplarnianych per capita i emisje CO2 związane z eksportem paliw kopalnych oraz zły stan wód w kąpieliskach oraz rybołówstwo oparte na przestarzałych i niezrównoważonych metodach połowów. Przed Polską stoją także wyzwania związane z Celem 5. (Równość płci) – w raporcie zwrócono uwagę m.in. na lukę w stopie zatrudnienia kobiet i mężczyzn oraz odsetek ludności nieaktywnej zawodowo z powodu pełnienia obowiązków opiekuńczych. Kliknij tutaj , aby poznać szczegółowe wyniki dla Polski >>

Przygotowano również szereg statystyk dotyczących poszczególnych krajów. Są one dostępne tutaj >>

SDGs ramą dla programów zielonej odbudowy

Konieczne jest realizowanie inwestycji publicznych, które wspierają zieloną infrastrukturę, cyfryzację oraz odpowiedzialną konsumpcję i produkcję. Muszą temu towarzyszyć wzmożone wysiłki i inwestycje na rzecz edukacji i podnoszenia umiejętności w całej Europie oraz podnoszenia standardów życiowych. Należy więc podjąć skoordynowane działania w zakresie przejrzystości podatkowej i reformy systemów fiskalnych, zwłaszcza podatków cyfrowych mających kluczowe znaczenie dla finansowania tych przemian w Europie.

Jak podkreślają autorzy/ki opracowania, SDGs są ramą, za pomocą której można zaproponować systemowe rozwiązania odbudowy gospodarki UE według założeń zrównoważonego rozwoju. Aby tak się stało, konieczne są inwestycje wspierające włączenie społeczne i budowę odpornych gospodarek, w oparciu o założenia Europejskiego Zielonego Ładu i uwzględnienia wszystkich 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Pobierz raport >>