Diversity Management in Central and Eastern Europe – Lesson learned and potential for growth

Diversity Management in Central and Eastern Europe – Lesson learned and potential for growth

Europejska platforma Kart Różnorodności  opublikowała raport zatytułowany „Zarządzanie różnorodnością w Europie Środkowej i Wschodniej – wnioski i potencjał wzrostu”. Raport został przygotowany przez Marzenę Strzelczak i Magdalenę Andrejczuk z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, na zlecenie Komisji Europejskiej.

Komisja Europejska doceniła wkład Kart Różnorodności w zwalczanie dyskryminacji i promowanie równych szans w miejscu pracy, więc od 2010 r. wspiera ustanowioną wówczas europejską platformę. Obecnie już w 19 europejskich krajach istnieją Karty Różnorodności, z których 6 w Europie Środkowej i Wschodniej (z 11 krajów EŚW). Celem tej publikacji jest zachęcenie organizacji posiadających wiedzę z zakresu różnorodności do opracowania lokalnych Kart Różnorodności, a także do przekonania przedsiębiorstw w krajach Europy Środkowo-Wschodniej do zaangażowania się w upowszechnianie różnorodności poprzez dołączenie do swoich Krajowych Kart Różnorodności jako sygnatariusze.

Rozdział 1. zawiera przegląd zagadnień związanych z różnorodnością i włączeniem, omawiając sześć podstaw dyskryminacji (płeć, wiek, niepełnosprawność, LGBT, religia lub przekonania, pochodzenie rasowe lub etniczne) i dlaczego są one ważne dla biznesu i zrównoważonego społeczeństwa w tych krajach.

Rozdział 2. w nim przedstawiono pokrótce, czym jest zarządzanie różnorodnością, dlaczego jest ono znacznie szerszym pojęciem niż proces i / lub system zarządzania zasobami ludzkimi i dlaczego jest korzystny dla biznesu i społeczeństwa.

Rozdział 3. w którym przedstawiono informacje na temat Karty Kóżnorodności jako formalnego instrumentu, który może pomóc w rozwiązaniu wyżej opisanych problemów.

Rozdział 4. bliżej przygląda się kluczowym wyzwaniom w regionie Europy Środkowo – Wschodniej

Rozdział 5. zawiera przykłady dobrych praktyk firm z Europy Środkowo-Wschodniej (od MŚP po przedsiębiorstwa wielonarodowe), które uznały wartość zarządzania różnorodnością.

Diversity Management in Central and Eastern Europe (pdf) >>