Diagnoza sytuacji organizacji i inicjatyw osób z doświadczeniem migracji i uchodźstwa w Polsce

Diagnoza sytuacji organizacji i inicjatyw osób z doświadczeniem migracji i uchodźstwa w Polsce

Autorzy: Instytut Spraw Publicznych

Data i miejsce wydania: Warszawa 2022

Dynamiczny wzrost liczby osób przybywających do Polski oraz ich zainteresowanie osiedleniem się w kraju ożywiają dyskusję na temat pogłębienia etnicznego różnicowania polskiego społeczeństwa oraz partycypacji społecznej i politycznej migrantów i migrantek. Raport przygotował Instytut Spraw Publicznych.

Pobierz raport »

Według danych Urzędu do spraw Cudzoziemców liczba migrantek i migrantów decydujących się na osiedlenie się w Polsce stale wzrasta. Jest to szczególnie wyraźnie widoczne wśród obywateli Ukrainy, Białorusi, Gruzji oraz Indii. Jak wynika z danych statystycznych Urzędu do spraw Cudzoziemców, w 2021 roku o 39% zwiększyła się liczba złożonych wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt (czasowy, stały i rezydenta długoterminowego) w porównaniu z rokiem poprzednim.

Wraz ze wzrostem liczebności społeczności migranckich obserwujemy także większe zaangażowanie społeczne i polityczne liderów i liderek oraz powstawanie nowych organizacji i inicjatyw migranckich czy uchodźczych. Przejmują one bardzo dużo zadań dotyczących pomocy, poradnictwa oraz wsparcia integracji. Od 2020 roku organizacje diaspory białoruskiej przyjęły szczególnie aktywną rolę na rzecz wsparcia i reprezentacji politycznej interesów Białorusinów i Białorusinek w Polsce. Niniejszy raport zakończono już w okresie agresji militarnej Rosji na Ukrainę, która ukazała, jak ważną rolę w sytuacji kryzysowej odgrywają organizacje migranckie, szczególnie prowadzone przez diasporę ukraińską. Kluczowe okazały się oferowane przez te organizacje znajomość uwarunkowań i języka oraz zrozumienie potrzeb nowo przybywających.

 

Źródło: isp.org.pl