Corporate reporting on social matters

Corporate reporting on social matters

W ostatnich latach wzrosło zrozumienie znaczenia i istotności kwestii społecznych dla firm na całym świecie. Coraz więcej uwagi poświęca się związanych z nimi ryzykom i szansom biznesowym, także w kontekście ich związków z wyzwaniami środowiskowymi czy klimatycznymi. Climate Disclosure Standards Board w najnowszej publikacji zwraca jednak uwagę na problemy związane z jakością ujawnianych przez firmy danych dotyczących kwestii społecznych. 

Rozumienie społecznych i szerszych zagrożeń i szans związanych ze zrównoważonym rozwojem ewoluuje w istotny sposób. Kluczowego znaczenia nabierają relacje między kwestiami społecznymi i środowiskowymi oraz związane z tym implikacje dla wyników firmy.

Sporym wyzwaniem postaje jednak spójność, przejrzystość, istotność i możliwość porównywania ujawnianych przez przedsiębiorstwa danych. Wyzwaniem nie jest więc ilość danych, lecz ich jakość oraz kontekst. Ujawniane przez firmy informacje dotyczące kwestii społecznych są bardzo ogólnikowe i trudne do zweryfikowania z uwagi na brak konkretnych, mierzalnych wskaźników. W raportach często brak jest odniesienia do wpływu tych danych na kwestie finansowe.

Climate Disclosure Standards Board pozytywnie ocenia fakt, że w wielu krajach funkcjonują już regulacje dotyczące ujawniania przez największe spółki informacji niefinansowych związanych także z kwestiami społecznymi. W odpowiedzi na wyzwania związane z raportowaniem tych danych, CDSB zamierza rozszerzyć zakres swoich ram sprawozdawczych i prac technicznych, aby odpowiednio uwzględnić istotne finansowo kwestie społeczne. Dzięki temu możliwe będzie zapewnienie rynkowi zaktualizowanych standardów raportowania – wzorem wytycznych TCFD dotyczących klimatu.

W nowym position paper CDSB wskazuje, że choć istnieje wiele ram i standardów ujawniania informacji przez firmy, to konieczne jest właśnie ujednolicenie i uspójnienie wytycznych w obszarze kwestii związanych z m.in. zarządzaniem różnorodnością, prawami człowieka czy przeciwdziałaniem nierównościom.

W trzecim kwartale 2021 r. CDSB ma przedstawić propozycję nowych ram sprawozdawczości, będących odpowiedzią na wyzwania związane z elementem „S” w triadzie ESG (E – environmental, S – social responsibility, G – corporate governance).

W materiale zebrano także najważniejsze ramy, standardy i wytyczne dotyczące kwestii społecznych.

Publikację pobrać można tutaj >>