Company readiness for inclusive workforce transitions

Company readiness for inclusive workforce transitions

Jak wynika z raportu przygotowanego przez CSR Europe w ramach projektu „Upskill 4 Future”, firmy i pracownicy nie są w pełni gotowi do cyfrowej i zielonej transformacji rynku pracy.

Większość firm nie zdefiniowała jeszcze kompleksowej strategii HR, która pozwoliłaby sprostać wyzwaniom, jakie stawia przed zatrudnionymi zielona i cyfrowa transformacja. To główny wniosek płynący z raportu „Company readiness for inclusive workforce transitions”. Publikacja została przygotowana w ramach projektu „Upskill 4 Future” na podstawie kwestionariuszy wypełnionych przez 30 firm z 4 krajów biorących udział w projekcie (z Polski, Francji, Włoch i Hiszpanii) Upskill 4 Future to transeuropejski projekt oceniający stan przygotowania działów HR do transformacji rynku pracy i badający, w jaki sposób można rozwinąć działania HR, aby zwiększać szanse na utrzymanie zatrudnienia pracownic i pracowników zagrożonych utratą stanowisk ze względu na postęp technologiczny oraz restrukturyzację przedsiębiorstw. Projekt ma sprawić, by inkluzywna transformacja zawodowa stała się nowym standardem w europejskich przedsiębiorstwach. W Polsce inicjatywę koordynuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Opublikowany przez CSR Europe raport „Company readiness for inclusive workforce transitions” jest wynikiem badania firm pod względem gotowości działów HR do transformacji zarządzania zasobami ludzkimi. Badanie obejmowało na 3 obszary: strategiczne planowanie, szkolenia i rozwój, elastyczność i mobilność. Wyniki we wszystkich krajach wyglądają podobnie, łączą je podobne wyzwania i luki.

Kluczowe wnioski

Pracownicy narażeni na wykluczenie nadal nie są w centrum strategii HR

Strategie biznesowe i szkoleniowe oraz programy dotyczące elastyczności i mobilności firm często nie są ukierunkowane na pracowników z grup tzw. szczególnie wrażliwych (osoby o niższym poziomie wykształcenia, starsze, wykonujące powtarzalne zadania).

Połowa firm boryka się z ryzykiem konieczności likwidowania miejsc pracy

Ponad 50% badanych firm wskazało, że w najbliższych latach będzie zmuszonych do redukcji zatrudnienia.

Pandemia przyspieszyła zmiany

Połowa badanych firm musiała przekwalifikować swoich pracowników, aby zapewnić im pracę w czasie koronakryzysu. W 39% przedsiębiorstw w wyniku pandemii zauważono nową grupę narażoną na ryzyko zmian.

Rekomendacje dla pracodawców

  • Współpraca z innymi firmami i wymiana praktyk dotyczących problemów i / lub postępów w podnoszeniu kwalifikacji może być skutecznym sposobem na zmianę nastawienia firmy i jej pracowników do myślenia o przyszłości pracy
  • Firmy powinny mieć ustrukturyzowany plan działań HR, aby reagować w możliwie najbardziej konstruktywny sposób do ewoluujących megatrendów, zamiast działać w sposób doraźny
  • Pracodawcy powinni rozważyć rozwój i adaptację matryc kompetencji (skills matrix), aby zidentyfikować, jakich umiejętności potrzebuje firma obecnie i w przyszłości
  • Szkolenie pracowników z umiejętności miękkich jest tak samo ważne jak umiejętności twardych. Co istotne, firmy powinny zapewnić specjalne szkolenia dla pracowników zagrożonych, ponieważ, jak pokazują badania, programy szkoleniowe są przeważnie uczęszczane przez kierownictwo średniego i wyższego szczebla
  • Firmy powinny usprawnić komunikację wewnętrzną z pracownikami z grup narażonych na wykluczenie, aby poznać ich perspektywę odnośnie roli jaką pełnią w organizacji i czy np.oczekują rozwoju kompetencji w konkretnym kierunku.

W kierunku włączającej transformacji rynku pracy

Z raportu jasno wynika, że ​​większość biorących w badaniu firm nie jest obecnie w pełni gotowa do transformacji rynku pracy. Autorzy podkreślają, że przede wszystkim, poza identyfikacją pracowników zagrożonych (np. osoby starsze, kobiety, pracownicy o niższym wykształceniu) konieczne jest wprowadzenie realnych działań i opracowanie strategii w związku z zachodzącymi zmianymi. To szczególnie istotne dla firm, których wysoki odsetek pracowników jest zagrożony utratą stanowisk w krótkim okresie.

Aby to zrobić, konieczne jest wprowadzenie działań HR do centrum strategii biznesowej i bardzo ścisłego monitorowania zmian procesów biznesowych. Zmian szczególnie powiązanych z cyfryzacją i automatyzacją, siłą roboczą i oceną przyszłych cennych umiejętności, niezbędnych do rozwoju organizacji.

Firmy zainteresowane dołączeniem do projektu zapraszamy do kontaktu z Agnieszką Kłopotowską >>

Pobierz raport >>