Circular Economy Action Plan

Circular Economy Action Plan

11 marca 2020 r. Komisja Europejska przyjęła nowy plan działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym – to jeden z głównych elementów europejskiego zielonego porozumienia, nowego europejskiego programu na rzecz zrównoważonego wzrostu.

Dzięki planom obejmującym cały cykl życia produktów nowy plan działania ma na celu dostosowanie gospodarki do zielonej przyszłości, wzmocnienie naszej konkurencyjności przy jednoczesnej ochronie środowiska i przyznanie konsumentom nowych praw. Opierając się na pracach wykonanych od 2015 r., nowy plan koncentruje się na projektowaniu i produkcji w gospodarce o obiegu zamkniętym, w celu zapewnienia, aby wykorzystane zasoby były przechowywane w gospodarce UE tak długo, jak to możliwe. Plan i zawarte w nim inicjatywy zostaną opracowane przy ścisłym zaangażowaniu społeczności przedsiębiorców i zainteresowanych stron.

– Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r., zachowanie naszego środowiska naturalnego i wzmocnienie naszej konkurencyjności gospodarczej wymaga gospodarki o obiegu zamkniętym. Dziś nasza gospodarka jest nadal w większości liniowa, a zaledwie 12% wtórnych materiałów i zasobów jest przywracanych do gospodarki. Wiele produktów rozpada się zbyt łatwo, nie można ich ponownie użyć, naprawić lub poddać recyklingowi, lub są przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użytku. Istnieje ogromny potencjał do wykorzystania zarówno dla przedsiębiorstw, jak i konsumentów. W dzisiejszym planie podejmujemy działania mające na celu zmianę sposobu wytwarzania produktów i umożliwienie konsumentom dokonywania zrównoważonych wyborów z korzyścią dla siebie i środowiska – powiedział Frans Timmermans, wiceprezes wykonawczy ds. Europejskiego Zielonego Ładu.

Mamy tylko jedną planetę Ziemię, a jednak do 2050 r. Będziemy konsumować tak, jakbyśmy mieli trzy. Nowy plan sprawi, że cykliczność stanie się głównym nurtem naszego życia i przyspieszy zielone przejście w naszej gospodarce. Oferujemy zdecydowane działania, aby zmienić szczyt łańcucha zrównoważonego rozwoju – projekt produktu. Działania ukierunkowane na przyszłość stworzą możliwości biznesowe i oferty pracy, dadzą europejskim konsumentom nowe prawa, wykorzystają innowacje i cyfryzację oraz, tak jak przyroda, zapewnią, że nic się nie zmarnuje – powiedział Virginijus Sinkevičius, Komisarz ds. Środowiska, oceanów i rybołówstwa.

Przejście do gospodarki o obiegu zamkniętym już trwa, a wiodące firmy, konsumenci i władze publiczne w Europie stosują ten zrównoważony model. Komisja dopilnuje, aby przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym stworzyło możliwości dla wszystkich, nie pozostawiając nikogo za sobą. Plan działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym przedstawiony dziś jako część strategii przemysłowej UE przedstawia środki mające na celu:

 • Spraw, by zrównoważone produkty stały się normą w UE . Komisja zaproponuje przepisy dotyczące polityki zrównoważonego produktu, aby zagwarantować, że produkty wprowadzane na rynek UE mają trwać dłużej, są łatwiejsze do ponownego użycia, naprawy i recyklingu oraz zawierają jak najwięcej materiałów z recyklingu zamiast surowców pierwotnych. Jednorazowe użycie będzie ograniczone, wyeliminowane zostanie przedwczesne starzenie się, a niszczenie niesprzedanych dóbr trwałego użytku będzie zakazane.
 • Wzmocnij pozycję konsumentów. Konsumenci będą mieli dostęp do wiarygodnych informacji na temat takich kwestii, jak możliwość naprawy i trwałość produktów, aby pomóc im w dokonywaniu wyborów zgodnych z zasadami ochrony środowiska. Konsumenci skorzystają z prawdziwego „prawa do naprawy”.
 • Skoncentruj się na sektorach, które zużywają najwięcej zasobów i gdzie potencjał w zakresie obiegu zamkniętego jest wysoki. Komisja podejmie konkretne działania w zakresie:
  • elektronika i technologie informacyjnokomunikacyjne – „Circular Electronics Initiative”, aby wydłużyć okres eksploatacji produktów oraz poprawić zbieranie i przetwarzanie odpadów
  • akumulatory i pojazdy – nowe ramy regulacyjne dla akumulatorów w celu zwiększenia zrównoważonego rozwoju i zwiększenia okrągłego potencjału akumulatorów
  • opakowanie – nowe obowiązkowe wymogi dotyczące dopuszczalnych produktów na rynku UE, w tym ograniczenie (prze) opakowań
  • tworzywa sztuczne – nowe obowiązkowe wymagania dotyczące materiałów pochodzących z recyklingu oraz szczególna uwaga na mikroplastiki, a także tworzywa sztuczne na bazie biologicznej i biodegradowalne
  • tekstylia – nowa strategia UE w sprawie tekstyliów mająca na celu wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności w sektorze oraz zwiększenie rynku ponownego wykorzystania tekstyliów w UE
  • budownictwo i budynki – kompleksowa strategia na rzecz zrównoważonego budownictwa, promująca zasady obiegu w budynkach
  • żywność – nowa inicjatywa legislacyjna w sprawie ponownego użycia w celu zastąpienia opakowań jednorazowych, zastawy stołowej i sztućców produktami wielokrotnego użytku w gastronomii
 • Zapewnij mniej odpadów. Nacisk zostanie położony na całkowite unikanie marnotrawstwa i przekształcenie go w wysokiej jakości zasoby wtórne, które korzystają z dobrze funkcjonującego rynku surowców wtórnych. Komisja zbada ustanowienie ogólnounijnego, zharmonizowanego modelu selektywnej zbiórki odpadów i etykietowania. Plan działania proponuje również szereg działań mających na celu ograniczenie wywozu odpadów do UE i zwalczanie nielegalnego przemieszczania.

Pobierz Circular Economy Action Plan >>

Firmy w Polsce na drodze do gospodarki o obiegu zamkniętym

Najnowszej publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu z cyklu “15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu” towarzyszy hasło “Na drodze do gospodarki o obiegu zamkniętym”. Publikacja zawiera opis 15 przykładowych praktyk z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym, realizowanych przez przedsiębiorstwa w Polsce. Wydawnictwo ukazuje coraz popularniejszy trend łączenia realizacji celów środowiskowych z biznesowymi poprzez odejście od modelu liniowego na rzecz ekonomii cyrkularnej.

Każda z edycji cyklu “15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu” adresowana jest do środowiska akademickiego, ale też może być inspiracją dla biznesu. Pokazuje bowiem możliwości i nowe inicjatywy łączące cele biznesowe ze środowiskowymi i ekonomicznymi. Praktykom firm towarzyszą artykuły eksperckie autorstwa dr Aleksandry Falkowskiej, konsultantki Deloitte Advisory, dr. hab. Bolesława Roka, prof. ALK, oraz Łukasza Sosnowskiego, konsultanta ds. circular economy GOZ WORLD. Poruszono w nich temat gospodarki o obiegu zamkniętym z szerszych perspektyw i wyzwań, takich jak np. opłacalność inwestycji.

W najnowszej edycji „15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu” zaprezentowano inicjatywy realizowane przez partnerów strategicznych Forum Odpowiedzialnego Biznesu takich jak: CCC, IKEA Retail Polska, Kompania Piwowarska, Lafarge w Polsce, Leroy Merlin, L’Oréal Polska, LPP, Lyreco Polska, Stena Recycling, Tesco Polska, VELUX Polska, VIVE Textile Recycling.

Pobierz publikację >>