Analiza tematyczna „COP19: droga ku zielonej przyszłości”

Analiza tematyczna „COP19: droga ku zielonej przyszłości”

Autorzy: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Data i miejsce wydania: Warszawa, 2013

Szczyt Klimatyczny, który odbył się w dniach 11-22 listopada 2013 w Warszawie rozpoczął Polską Prezydencję do czasu rozpoczęcia COP20 w Paryżu. O aktualności postanowień, podjętych w trakcie szczytu, oraz wyzwań klimatycznych, stojących przed Polską i światem, można przeczytać w najnowszej analizie tematycznej Forum Odpowiedzialnego Biznesu „COP19: droga ku zielonej przyszłości”.

Pobierz Analizę „COP19: droga ku zielonej przyszłości”.

COP19 – 19. Sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji stała się jednocześnie początkiem Polskiej Prezydencji do COP20. Wyniki Szczytu Klimatycznego w Warszawie zbiera analiza tematyczna Forum Odpowiedzialnego Biznesu „COP19: droga ku zielonej przyszłości”. Przed naszym krajem konieczność ustalenia harmonogramu globalnych skoordynowanych negocjacji nowego (po Protokole z Kioto obowiązującym do 2020 roku) porozumienia w sprawie ochrony klimatu, które ma zostać podpisane na COP21 we Francji. Uskutecznienie wdrażania poprzednich decyzji COP. Również celem Polski jest zapoczątkowanie dialogu i zaangażowania na linii miasta – biznes – politycy – reprezentanci społeczeństwa obywatelskiego ukierunkowanego na komunikację o zmianach klimatu i możliwościach wspólnego działania.

Dlatego COP19 trwa. Widocznym tego skutkiem jest przyjęte hasło Szczytu Klimatycznego „I care”. Podkreśla ono znaczenie osobistego zaangażowania każdego człowieka w przeciwdziałanie zmianom klimatu. Inny, trwały efekt COP19 stanowi ogłoszenie biznesowej platformy działania „Action 2020”. Program ten wspiera założenia Wizji 2050 poprzez identyfikację 9 kluczowych obszarów oraz celów do osiągnięcia do roku 2020 przez biznes. W trakcie Szczytu Klimatycznego udało się także podjąć decyzję o finansowaniu założonego w 2009 roku Zielonego Funduszu Klimatycznego, który ma na celu nadzorowanie wydatków na walkę ze zmianami klimatu. Utworzono Warszawski Międzynarodowy Mechanizm Strat i Szkód „Loss and Damage” – czyli mechanizm, który będzie obejmował finansowanie dostosowywania się do zmian klimatu oraz radzenia sobie z nieprzewidywalnymi ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. Ustanowiono mechanizm REED, który ma służyć finansowaniu ochrony lasów tropikalnych i przeciwdziałaniu deforestacji poprzez przekazanie finansowego wparcia krajom, rezygnującym z wycinki lasów.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu było bezpośrednio zaangażowane w COP19. Jako partner instytucjonalny Business Day, którego gospodarzem była największa organizacja zrównoważonego biznesu World Business Council for Sustainable Developement, wspieraliśmy ideę włączenia biznesu do rozmów nad zmianami klimatu, będąc świadomi odpowiedzialności i wpływu firm na zrównoważony rozwój – mówi Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Głos ekspertów Na stronach analizy tematycznej Forum Odpowiedzialnego Biznesu „COP19: droga ku zielonej przyszłość” głos zabierają eksperci. Uznając Szczyt Klimatyczny zorganizowany w Warszawie za sukces organizacyjny, który jednak nie powinien przesłaniać faktu, że końcowe rezultaty nie napawają optymizmem co do możliwości skutecznego przeciwdziałania największemu i najważniejszemu obecnie globalnemu zagrożeniu. Pocieszają słowa, przypominające, że w ciągu ostatnich 20 lat zredukowaliśmy emisje z pięciokrotną nadwyżką – o ponad 30% – przy jednoczesnym, dwukrotnym wzroście gospodarczym. Wymienione zostały prognozowane skutki ocieplania się klimatu m.in. drastyczne przesuwanie się stref klimatycznych, cały wachlarz ekstremalnych zjawisk pogodowych, zakwaszania i odtleniania oceanów, rozpadu wiecznej zmarzliny i oceanicznych hydratów metanu. Proaktywne postępowanie biznesu w kwestiach związanych z klimatem służy z kolei ograniczeniu ryzyk: inwestycyjnego, wizerunkowego, prawnego, kosztowego. Słowa krytyki nie ominęły rządu, którego priorytety wydają się być jasne: bezpieczeństwo energetyczne i niski koszt energii ponad wszystko. A już na pewno ponad troskę o klimat.

Pliki do pobrania:

Analiza Tematyczna_portal