Analiza tematyczna „Biznes na rzecz zrównoważonych miast”

Analiza tematyczna „Biznes na rzecz zrównoważonych miast”

Autorzy: Praca zbiorowa

Data i miejsce wydania: Warszawa 2014

Obok działań władz lokalnych i samych mieszkańców, w proces budowy bardziej przyjaznych miast zostaje włączony biznes. Może on dzielić się swoimi odpowiedzialnymi praktykami i innowacyjnymi rozwiązaniami m.in. w ramach 7 wyzwań, wyodrębnionych przez ekspertów Forum Odpowiedzialnego Biznesu w analizie tematycznej „Biznes na rzecz zrównoważonych miast”.

Zagadnienie zrównoważonego rozwoju miast nabiera coraz większego znaczenia w związku z rosnącą liczbą osób migrujących na zurbanizowane obszary. Według ONZ do 2030 roku 60% ludności na świecie będzie żyło w miastach.[1] W Polsce ten pułap już został osiągnięty.[2] Z tego powodu niebagatelne znaczenie zaczyna odgrywać zarządzanie miastami w sposób zrównoważony, czyli czyniący z miasta miejsce przyjazne dla jego mieszkańców i środowiska obecnie, ale pamiętający o prawie przyszłych pokoleń do realizacji potrzeb w podobnym zakresie jak teraz żyjące generacje np. pod względem dostępu do czystej wody czy niezanieczyszczonego powietrza.

Eksperci Forum Odpowiedzialnego Biznesu w analizie tematycznej „Biznes na rzecz zrównoważonych miast” wskazali na 7 wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem, stojących przed miastami w Polsce.

#1 Odpady od momentu wprowadzenie „ustawy śmieciowej” w 2013 roku stały się wspólnym problemem i wyzwaniem dla biznesu, mieszkańców i samorządów. Kluczowy jest tu kierunek ograniczenia i segregacji odpadów oraz doprowadzenie do ponownego zużycia jak największej ich ilości. O tym jak duży jest to problem świadczy fakt, że sama Warszawa produkuje od poniedziałku do piątku ilość śmieci, której ciężar jest porównywalny z ciężarem Wieży Eiffla.

#2 Transport. Komunikacja miejska, aby stawała się bardziej zrównoważona, potrzebuje obok infrastruktury (obwodnice, parkingi) również dywersyfikacji możliwości poruszania się w ramach miasta. Przemieszczanie się powinno zmierzać do uczynienia go bardziej płynnym, efektywnym, ekologicznym.

#3 Niekontrolowana suburbanizacja, polega na wyludnieniu się centrów miast i poszerzeniu przedmieść. Właśnie centra aglomeracji postrzegane są jako zbyt ciasne, głośne i nieprzyjazne. Wyzwaniem pozostaje zastosowanie w obrębie miast takich rozwiązań, które sprawią, że człowiek będzie chciał nie tylko pracować, ale też tam odpoczywać i mieszkać.

#4 Zasoby. Zarządzający miastami, mieszkańcy i biznes powinni zmierzać do rozwiązania kwestii tego, jak gospodarować zasobami w sposób racjonalny i efektywny, aby odpowiedzieć na zjawisko ich kurczenia się pod względem energetycznym i surowcowym.

#5 Przyroda w mieście. Nikogo nie trzeba przekonywać o pozytywnym wpływie przyrody na życie ludzi. Miasto z podwyższonym stopniem zanieczyszczenia powietrza powinno zwrócić jeszcze większą uwagę na takie planowanie nowych osiedli, które pozwoli na zagospodarowanie dla przyrody odpowiedniej ilości miejsca czy uchroni ją przed degradacją.

#6 Polaryzacja społeczna, powodowana zróżnicowaniem np. ze względu na status społeczny czy ekonomiczny, może w konsekwencji okazać się przyczyną wykluczenia pewnych grup czy nawet całych miast.

#7 Zarządzanie miastem wymaga już nie tylko eliminacji biurokracji czy podejmowanie decyzji w oparciu o regularnie zbierane dane, ale umożliwienia partycypacji mieszkańców w rozwoju miasta. W tym kontekście znaczenia nabiera, obecnie na etapie konsultacji, dokument „Krajowa Polityka Miejska”. Ma on integrować podejście do rozwoju różnej wielkości miast w Polsce.

Analiza tematyczna „Biznes na rzecz zrównoważonych miast” Forum Odpowiedzialnego Biznesu to część kampanii, której celem jest wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju miast ze szczególnym uwzględnieniem roli biznesu. W analizie każde z 7 wyzwań opatrzone zostało komentarzem eksperta/ekspertki z danej dziedziny oraz przykładami dobrych praktyk CSR firm. Publikacja zawiera dodatkowo przegląd inicjatyw, wspierających zrównoważony rozwój miast w Polsce i na świecie, oraz ciekawostki związane z tym tematem.

Pobierz publikację

[1] Biuro statystyczne ONZ.

[2] GUS (2012/2014).