All Hands In? Making Diversity Work for All

All Hands In? Making Diversity Work for All

Publikacja OECD ” All Hands In? Making Diversity Work for All” dotyczy pięciu kluczowych grup, które są powszechnie uważane za znajdujące się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy i które często spotykają się z dyskryminacją: imigranci, ich potomkowie i mniejszości etniczne; osoby LGBT; osoby starsze; osoby z niepełnosprawnościami; kobiety.

Rynki pracy i społeczeństwa OECD stały się w ostatnich dziesięcioleciach coraz bardziej zróżnicowane. Na przykład udział imigrantów i ich dzieci wzrósł praktycznie we wszystkich krajach OECD; więcej ludzi niż kiedykolwiek otwarcie mówi o swojej orientacji seksualnej; a udział kobiet w sile roboczej znacznie wzrósł. Wzrosła również świadomość problemów związanych z różnorodnością: w 2018 roku przytłaczająca większość z 2400 specjalistów ds. zasobów ludzkich, ankietowanych przez OECD we współpracy z krajowymi stowarzyszeniami HR, zgodziła się, że w ciągu ostatnich pięciu lat temat różnorodności zyskał na popularności. Poświęca mu się znacznie więcej uwagi (w skali krajowej – 85% wskazań, w ich firmie – 65% wskazań).

Zagwarantowanie, że kraje OECD są przygotowane do maksymalnego wykorzystania różnorodności poprzez pełne wykorzystanie wszystkich talentów różnych populacji oraz promowanie rynków pracy i społeczeństw sprzyjających włączeniu społecznemu, jest kluczowym wyzwaniem na przyszłość. Zarówno przedsiębiorstwa, jak i rządy odpowiadają na to wyzwanie za pomocą polityk mających na celu wzmocnienie integracji zróżnicowanych populacji w miejscu pracy i ogólnie na rynku pracy.

Raport dostępny jest online tutaj >>