Publikacje

Wybrany typ publikacji: Publikacje i badania ESG

Wybrany obszar tematyczny: Środowisko naturalne

Zobacz wszystkie publikacje

Mainstreaming Biodiversity into Renewable Power Infrastructure

Publikacja OECD obrazuje wpływ infrastruktury energii odnawialnej na różnorodność biologiczną. Zawiera też dobre praktyki na rzecz bioróżnorodności w sektorze energetycznym.

Biznes na rzecz zmiany 2024

Raport zawiera omówienie trendów społecznych, środowiskowych i ładu korporacyjnego (ESG) w działaniach firm, stanowiących odpowiedź biznesu na najbardziej aktualne wyzwania. Przedstawia również deklaracje klimatyczne i opisy wdrożonych już działań w formie dobrych praktyk firm uczestniczących w programie.

Zmiany temperatury i opadu na obszarze Polski w warunkach przyszłego klimatu do roku 2100

Naukowcy z IOŚ-PIB opracowali raport zawierający analizę danych z ostatnich kilkudziesięciu lat oraz prognozy zmian klimatu dla Polski do końca stulecia dla dwóch scenariuszy rozwoju opartych o założenia 5-tego Raportu Oceny Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu (IPCC).

Accelerating to net-zero emissions

WBCSD dzieli się rekomendacjami dotyczącymi inwestycji w czyste technologie. W nowej publikacji przedstawia propozycje działań, które mają pomóc w realizacji celów klimatycznych, zgodnie z Porozumieniem paryskim. 

World Energy Outlook 2023

Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IAE) analizuje globalny system energetyczny i rekomenduje działania zmierzające do utrzymania globalnego ocieplenia na poziomie  1.5 °C.

Integrating human rights into company climate action: Insights from business practitioners

Intensyfikując wysiłki na rzecz łagodzenia skutków kryzysu klimatycznego, biznes coraz częściej zwraca uwagę na kwestie związane z prawami człowieka. W swoim raporcie Global Business Initiative on Human Rights proponuje zintegrowane podejście, obejmujące szeroki wachlarz działań na rzecz klimatu.

Przewodnik „CEO Guide to the Climate-related Corporate Performance and Accountability System”

Przygotowana przez WBCSD publikacja „CEO Guide to the Climate-related Corporate Performance and Accountability System (CPAS)” przedstawia, w jaki sposób powiązać wycenę inwestorską i alokację kapitału z dekarbonizacją przedsiębiorstwa.

Raport „Nature and Business: Navigating Risks and Opportunities in a Changing Landscape”

Według raportu przygotowanego przez Deloitte i Respect Energy, utrata bioróżnorodności może kosztować światową gospodarkę nawet 500 mld dol. rocznie, a przedsiębiorstwa nadal nie są świadome zagrożeń w danym obszarze.

Raport KOZK „Związek między zmianą klimatu a chorobami zakaźnymi”

Zmiana klimatu powoduje, że wirusy i bakterie zaczynają występować na obszarach, na których dotąd nie stanowiły zagrożenia. Ponadto, w reakcji na nowe warunki pogodowe i środowiskowe, ludzie zmieniają swoje zachowania, a także migrują. Może to powodować zaburzenia ekosystemów, ułatwiając przenoszenie chorób występujących na danym obszarze i rozwój nowych.

Rekomendacje ekologiczne i dobre praktyki – Jak zorganizować wydarzenie sportowe zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju

Ideą przyświecającą Projektowi „Sport for All and the Environment” („Sport dla wszystkich i środowiska”) było zwiększanie świadomości na temat korzyści płynących z proekologicznych zachowań. Celem projektu jest edukacja ekologiczna za pośrednictwem sportu oraz promowanie sportu w bezpiecznym i czystym środowisku.

Podcast »

Typ publikacji

Obszar tematyczny