Publikacje

Zobacz wszystkie publikacje

Badanie dotyczące świadomości i gotowości na wdrażanie polityk zrównoważonego rozwoju w sektorze MŚP w Polsce

Czy polskie MŚP znają podstawowe pojęcia i regulacje związane ze zrównoważonym rozwojem? Jak wygląda wdrażanie polityk ESG w małej i średniej wielkości firmie? Jakiego wsparcia potrzebują przedsiębiorcy w kontekście wdrażania? Odpowiedź na te i inne pytania można znaleźć w raporcie z badania zrealizowanego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

WBCSD briefing on key trends for 2024

WBCSD przygotowało raport składający się z trendów, które będą mieć wpływ na zrównoważony rozwój w 2024 roku. Mowa o nowych praktykach rynkowych, postępie technologicznym, głosie społeczeństwa obywatelskiego i nie tylko.

ESRS Implementation Q&A Platform. Explanations 1/2024

Uruchomiona przez EFRAG “ESRS Q&A Platform” zawiera wskazówki i objaśnienia dotyczące wdrażania European Sustainability Reporting Standards. 

Mainstreaming Biodiversity into Renewable Power Infrastructure

Publikacja OECD obrazuje wpływ infrastruktury energii odnawialnej na różnorodność biologiczną. Zawiera też dobre praktyki na rzecz bioróżnorodności w sektorze energetycznym.

Biznes na rzecz zmiany 2024

Raport zawiera omówienie trendów społecznych, środowiskowych i ładu korporacyjnego (ESG) w działaniach firm, stanowiących odpowiedź biznesu na najbardziej aktualne wyzwania. Przedstawia również deklaracje klimatyczne i opisy wdrożonych już działań w formie dobrych praktyk firm uczestniczących w programie.

Cztery oblicza ubóstwa energetycznego Polskie gospodarstwa domowe w czasie kryzysu 2021-2023

W raporcie „Cztery oblicza ubóstwa energetycznego Polskie gospodarstwa domowe w czasie kryzysu 2021-2023” Polski Instytut Ekonomiczny wyróżnia 4 główne wymiary ubóstwa energetycznego. PIE zbadał gospodarstwa ubogie energetycznie w celu zarysowania skali problemu i przedstawienia widocznych trendów.

The State of Play: Sustainability Disclosure and Assurance 2019-2022 Trends and Analysis

Nowe badanie IFAC oraz AICPA & CIMA identyfikuje globalne trendy i analizuje postęp w obszarze raportowania zrównoważonego rozwoju oraz związanej z nim atestacji na przestrzeni czterech lat.

DEI w branży kreatywnej – włączające miejsca pracy i lepsze opowieści

Czy branża kreatywna jest szczególna w kontekście budowania włączających, otwartych na różnorodność miejsc pracy? Odpowiedź na to i wiele innych pytań zawiera najnowsza analiza tematyczna Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W publikacji prezentowane są wyniki i wnioski z pilotażowego badania Diversity IN Check Creative oraz komentarze ekspertów i ekspertek w obszarze DEI, ESG i komunikacji. 

Zmiany temperatury i opadu na obszarze Polski w warunkach przyszłego klimatu do roku 2100

Naukowcy z IOŚ-PIB opracowali raport zawierający analizę danych z ostatnich kilkudziesięciu lat oraz prognozy zmian klimatu dla Polski do końca stulecia dla dwóch scenariuszy rozwoju opartych o założenia 5-tego Raportu Oceny Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu (IPCC).

Europe Sustainable Development Report 2023/24

Europa musi podjąć zdecydowane kroki, aby osiągnąć Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Przy obecnym tempie działań realizacja niemal jednej trzeciej zadań wskazanych w SDGs stoi pod znakiem zapytania.

Podcast »

Typ publikacji

Obszar tematyczny