2020 Research Report

2020 Research Report

Nowe dane – opublikowane przez Frank Bold w punkcie zwrotnym dla sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju w Europie – wskazują na pewne, choć niewystarczające, postępy w ujawnianiu przez przedsiębiorstwa informacji dotyczących klimatu i środowiska.

Tylko niewielka część przedsiębiorstw – około 30% – dostarcza wystarczająco szczegółowych informacji na temat swojej polityki i ryzyk klimatycznych, które pozwalają zrozumieć ich rozwój, pozycję, wyniki i wpływ na środowisko.

Podobnie jak w przypadku sprawozdawczości finansowej, poprawa raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju jest niezbędna do lepszego radzenia sobie z pułapkami i wykorzystywania szans w szybko zmieniającym się świecie. Skoncentrowanie się na publikowaniu istotnych i znaczących informacji ma kluczowe znaczenie dla tworzenia wysokiej jakości, przydatnych do podejmowania decyzji, raportów zarówno dla firm, jak i inwestorów. Informacje publikowane przez przedsiębiorstwa w obszarze istniejących dla nich ryzyk i wywieranych skutków związanych ze zmianami klimatycznymi i szerszymi zagadnieniami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju są głównym narzędziem dla inwestorów, banków i uczestników rynku finansowego, pozwalającym zrozumieć działania i strategie przedsiębiorstw, w które inwestują.

Przepisy dotyczące ujawniania informacji na temat zrównoważonego rozwoju w Europie zostaną zmienione w 2021 r. w ramach gruntownego przeglądu regulacji rynku finansowego. Co ważne, plany te obejmują wprowadzenie standardów raportowania. Jest to punkt zwrotny dla europejskich decydentów politycznych, którzy mają wyjątkową okazję do zajęcia się lukami zidentyfikowanymi w badaniu i zapewnienia bardzo potrzebnych wytycznych oraz poczucia pewności dla przedsiębiorstw działających w kluczowych sektorach.

Do najważniejszych wyników nowych badań dot. raportowania informacji na temat klimatu i środowiska naturalnego w ponad 300 przedsiębiorstwach z Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej (w tym 73 z Polski), opublikowanych przez Frank Bold (pozarządową organizację prawniczą działająca w interesie publicznym i koordynującą działania Alliance for Corporate Transparency), należą:

Polityki, plany i ryzyka klimatyczne

 • 42% przedsiębiorstw nie wyjaśnia głównych ryzyk. Jeśli chodzi o odpowiednie polityki, 23% nie przekazuje istotnych informacji, a 46% nie opisuje wyników ich wdrażania.

Cele

 • Stosunkowo niewiele przedsiębiorstw informuje o celach w zakresie zmian klimatycznych (16%) i konkretnych ryzykach w sposób uwzględniający planowane przejście gospodarki europejskiej na model niskoemisyjny (np. poprzez zastosowanie metodyki opartej na dowodach naukowych w celu określenia celu i harmonogramu odejścia od węgla).

Grupa Zadaniowa ds. Ujawniania Informacji Finansowych Związanych z Klimatem (TCFD) i sektor finansowy

 • Liczba przedsiębiorstw ujawniających informacje odpowiadające kryteriom sprawozdawczości w zakresie ryzyka opartym na rekomendacjach TCFD, takim jak horyzonty czasowe, scenariusze klimatyczne, strategia zarządzania ryzykiem itp., pozostaje bardzo niska (od 2% do 28% w zależności od kryteriów). Podobnie, przedsiębiorstwa z sektora finansowego zaskakująco nie wykorzystują – wbrew zaleceniom Komisji Europejskiej – wskaźników dotyczących ich ekspozycji na ryzyko klimatyczne.

Emisje i obroty

 • Sprawozdawczość na temat 3 zakresu emisji gazów cieplarnianych (24%), intensywności emisji (32%) i obrotów ze zrównoważonej działalności (5%) nie jest zbyt powszechna, mimo że jest bardzo istotna dla analizowanych przedsiębiorstw.

Kwestie środowiskowe

 • Ocena ujawnianych przez przedsiębiorstwa informacji dotyczących wykorzystania zasobów naturalnych, zanieczyszczenia i różnorodności biologicznej wygląda podobnie, przy jeszcze niższym poziomie raportowania konkretnych informacji (10%).

Pozytywne zmiany

 • Odnotowano nieśmiałe, ale obiecujące postępy (16% wzrost liczby przedsiębiorstw publikujących szczegółowe informacje na temat ich polityk), ale poprawa ta dotyczy głównie Hiszpanii, gdzie odnotowano 20% wzrost sprawozdawczości dotyczącej celów klimatycznych.

Różnice regionalne

 • 25% przedsiębiorstw z Południowej Europy wyjaśnia dostosowanie do celów klimatycznych opartych na dowodach naukowych. W Europie Środkowej i Wschodniej robi to zaledwie 4%.

W przypadku polskich przedsiębiorstw:

 • tylko 2 z nich (2,7%) odwołuje się przy ustalaniu swoich celów klimatycznych do danych opartych na dowodach naukowych;
 • kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) w zakresie intensywności emisji gazów cieplarnianych są monitorowane tylko przez 17,8% polskich przedsiębiorstw, w porównaniu ze średnią 28,7% dla wszystkich analizowanych krajów;
 • 57,6% polskich przedsiębiorstw informuje o zużyciu wody, a 9,6% wyjaśnia zagrożenia związane z jej niedoborem, co odpowiada średnim wynikom uwzględniającym wyniki dla wszystkich analizowanych krajów.
 • aż 72,6% polskich przedsiębiorstw nie informuje o swoich politykach w zakresie bioróżnorodności, a tylko 5,5% określa kluczowe kwestie i cele swojej polityki w tym obszarze.
 • Tylko 1 przedsiębiorstwo opisuje rezultaty związane ze stosowaniem takiej polityki w odniesieniu do zakładanych w niej celów.

Jak przekonują eksperci/ki Frank Bold, potrzebne są jaśniejsze obowiązki i standardy, aby wyjaśnić, jakie są oczekiwania wobec przedsiębiorstw z różnych sektorów w zakresie informacji, które powinny być przez nie ujawniane i w jaki sposób powinny te obowiązki wdrażać. Jednocześnie pozwoli to na wyrównanie warunków konkurencji między przedsiębiorstwami i da szansę przygotowania na przyszłość.

Pobierz raport >>

Źródło: frankbold.pl