Karta Praw Dziecka w Biznesie

Prawa dziecka są fundamentalną wartością, ponad podziałami współczesnego świata, zmieniającymi się modelami społeczno-kulturowymi i ekonomicznymi, w tym wzorcami rodziny, konfliktami wartości i polaryzacją społeczną czy modelami pracy.

Mając to na względzie, zobowiązujemy się do wdrażania i doskonalenia rozwiązań chroniących prawa dziecka w naszej organizacji i w jej otoczeniu. Będziemy działać w dialogu z naszymi interesariuszami oraz przedstawicielami i przedstawicielkami organizacji dzieci i młodzieży, poprzez wzajemną edukację, dzielenie się najlepszymi praktykami oraz podążanie za aktualnymi regulacjami prawnymi, badaniami, zaleceniami czy rekomendacjami organizacji i instytucji chroniących prawa dziecka.

Uznajemy, że prawa dziecka obejmują w szczególności:

 • prawo do ochrony dziecka przed wszelkiego rodzaju przemocą: niewolnictwem, handlem ludźmi, wykorzystywaniem seksualnym, pracą przymusową, udziałem w działaniach zbrojnych;
 • prawa osobiste, tj. prawo do życia, prawo do tożsamości, prawo do rozwoju, prawo do wychowania w rodzinie, prawo do wyrażania własnych poglądów, prawo do informacji;
 • prawa polityczne lub publiczne, tj. prawo do wyrażania własnych poglądów, prawo do uczestniczenia w stowarzyszeniach;
 • prawa socjalne, tj. prawo do godnych warunków życia i odpowiedniego poziomu życia, prawo do opieki zdrowotnej i życia w czystym środowisku, prawo do odpoczynku i czasu wolnego;
 • prawa ekonomiczne, tj. prawo do nauki, prawo do podejmowania pracy, czy to w ramach obowiązku nauki czy wakacyjnego zarobku.

Wierzymy, że inicjatywy chroniące prawa dziecka i wzmacniające jego podmiotowość oraz wszelkie aktywności na rzecz dobra dziecka, wynikają nie tylko z litery prawa, ale także z imperatywu moralnego i roli firm w życiu społeczno-gospodarczym. Świadomi siły wpływu i odpowiedzialności biznesu, uznajemy, że dziś to nie tylko powinność: to nasz obowiązek. Deklarujemy, że będziemy podejmować działania samodzielnie oraz w koalicjach i w partnerstwach, by skutecznie chronić i wzmacniać prawa dziecka i jego podmiotowość.

Zobowiązujemy się do poszanowania w naszej codziennej działalności gospodarczej i promowania praw zawartych w Konwencji ONZ o Prawach Dziecka w naszej organizacji, jak również upowszechniania jej wartości i zapisów wśród partnerów biznesowych i społecznych oraz innych interesariuszy naszej organizacji.

Tym samym, działając w duchu Wytycznych ONZ dot. biznesu i praw człowieka oraz Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych w zakresie odpowiedzialnego postępowania biznesu i z uwzględnieniem „The Children’s Rights and Business Principles”, opracowanych pod egidą UNICEF, UNGC i Save the Children, zobowiązujemy się do wprowadzenia i monitorowania konkretnych, mierzalnych, jakościowych i ilościowych rozwiązań, zarówno wewnątrz naszej organizacji, jak i w jej łańcuchu wartości.

W naszej organizacji, wobec osób pracujących, zobowiązujemy się do:

 • tworzenia dobrego i przyjaznego miejsca pracy dla rodziców – poprzez promowanie odpowiedzialnego rodzicielstwa, programy wsparcia dla rodziców, dla dzieci pracowników, otwartość na potrzeby zgłaszane przez rodziców wykraczające poza obowiązujące programy;
 • zapewnienia wszystkim pracującym, w tym rodzicom, wynagrodzenia umożliwiającego stworzenie godnych warunków do życia i rozwoju dla ich dzieci, a w przypadku kiedy jest to niewystarczające, wspierania rodziców w trudnych sytuacjach życiowych, które mogą wpływać na ich obowiązki rodzinne i zawodowe poprzez promowanie zasady work-life balance;
 • wspierania odpowiedzialnego zatrudnienia poprzez równościowe i włączające standardy odbywania praktyk w firmie, przyuczenia do zawodu młodzieży i zatrudniania osób młodocianych, wdrażanie i wspieranie programów edukacyjnych w zakresie zatrudnienia, szczególnie w odniesieniu do grup narażonych na wykluczenie społeczne.

Na zewnątrz organizacji, wobec klientów i klientek, użytkowników i użytkowniczek naszych usług i produktów, zobowiązujemy się do:

 • dbania o prawa dziecka jako użytkownika i użytkowniczki naszych produktów i usług – poprzez zapewnienie bezpieczeństwa korzystania z produktów i usług, prowadzenie odpowiedzialnej sprzedaży naszych produktów i usług dzieciom, dostosowanie produktów i usług do potrzeb i możliwości dzieci;
 • respektowania praw dziecka jako odbiorcy i uczestnika przekazów marketingowych – poprzez wdrażanie standardów odpowiedzialnej komunikacji, w tym dbałości o zgodne ze standardami wykorzystanie wizerunku dzieci w działaniach komunikacyjnych.

Na zewnątrz organizacji, w łańcuchu wartości (zarówno upstream i downstream), wobec partnerów i partnerek biznesowych i społecznych, zobowiązujemy się do:

 • wymagania od swoich dostawców i dostawczyń, kontrahentów i kontrahentek, a szerzej – partnerów i partnerek biznesowych – przestrzegania praw dziecka – poprzez odpowiednie zapisy w umowach, kodeksy dla dostawców, audyty społeczne; nie współpracujemy z dostawcami, którzy wykorzystują pracę dzieci;
 • wymagania od swoich partnerów społecznych respektowania praw dziecka poprzez ustalenie zasad ochrony dzieci w placówkach i instytucjach, które mają bezpośredni kontakt z dziećmi; nie współpracujemy z partnerami, którzy łamią prawa dziecka;
 • promowania wiedzy na temat praw dziecka wśród partnerów biznesowych społecznych oraz innych interesariuszy naszej organizacji,
 • angażowania się w działania na rzecz respektowania praw dziecka w biznesie i w polskim społeczeństwie jako takim, samodzielnie i w koalicjach – poprzez wsparcie finansowe, rzeczowe, merytoryczne oraz wolontariat.

Pobierz Kartę Praw Dziecka w Biznesie w postaci dokumentu PDF »